Współpraca Międzynarodowa

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Teleopieka na poziomie europejskim

W marcu rusza nowy projekt samorządu województwa, w ramach programu Interreg Europa, pt. Teleopieka dla starzejącej się Europy (akronim CARES). Głównym zadaniem projektu, w którym uczestniczy 8 europejskich regionów z Polski, Francji, Austrii, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Chorwacji, jest rozwój i upowszechnienie usług zdalnej opieki osób starszych, niesamodzielnych czy zamieszkujących obszary peryferyjne.

 

Europejski trend pokazuje, że z roku na rok przybywa osób starszych, które potrzebować będą stałej opieki, czy też szybszego dostępu do diagnostyki medycznej. Przewiduje się, że na Starym Kontynencie do 2040 roku, 25% czynności medycznych, usług związanych z poprawą samopoczucia, a także procedur profilaktycznych i opieki długoterminowej, będzie wykonywanych zdalnie.

 

Projekt CARES zbierze doświadczenia i zapewni wdrożenie systemowych rozwiązań w regionalnych i lokalnych politykach rozwoju, takich jak programy, plany czy strategie, w celu wyspecjalizowania usług telezdrowia. Założenia projektu ściśle nawiązują do dalszego rozwoju usług świadczonych w ramach projektu Województwa pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, który w oparciu o innowacyjne rozwiązania i doświadczenia regionów europejskich, zostanie poszerzony o nowe funkcjonalności (już w ramach programu FEdKP 2021-2027).

 

Dzięki dobrym praktykom, wspólnym warsztatom i wizytom studyjnym, partnerzy projektu zyskają wiedzę nt. nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dla poprawy standardów opieki nad osobami starszymi i zyskają możliwość uruchomienia poznanych rozwiązań na swoim terytorium. Wdrożone rozwiązania umożliwią m.in. zdalny monitoring osób przewlekle chorych, szybsze zdiagnozowanie pacjentów czy skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia, co pomoże zmniejszyć liczbę hospitalizacji. Ponadto, projekt CARES pomoże zwiększyć potencjał instytucjonalny zaangażowanych władz publicznych i wesprze kadrę medyczną i opiekuńczą w rozwijaniu nowych usług.

 

Projekt podzielony jest na etapy:

  1. międzyregionalna wymiana doświadczeń (2023-2026);
  2. monitorowanie wdrożeń (2026-2027).

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest pomysłodawcą projektu i pełni rolę partnera wiodącego, co oznacza zarządzanie całym międzynarodowym konsorcjum pod kątem merytorycznym, administracyjnym i finansowym, także przy wsparciu zainteresowanych interesariuszy z regionu.  Nadzór merytoryczny na realizacją projektu powierzono Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej. Finansowanie w 80% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z rezerwy celowej budżetu państwa.

 

Interreg Europa 2021-2027 obejmuje swoim zasięgiem 27 państw członkowskich UE oraz Norwegię i Szwajcarię. Jako program „kapitalizacyjny” Interreg Europa skierowany jest głownie do lokalnych i regionalnych władz publicznych i koncentruje się na identyfikacji, analizie, rozpowszechnianiu oraz transferze dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie polityki, mając na celu poprawę realizacji polityki rozwoju regionalnego.

 

Departament Rozwoju i Realizacji Projektów Unijnych

Wydział Europejskich Projektów Gospodarczych

 

1 marca 2023 r.