Projekt Danube4ALL

Logo projektu DANUBE4all

Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło jako partner stowarzyszony do projektu pn. Danube4ALL – Przywrócenie zlewni Dunaju dla ekosystemów i ludności od źródła do ujścia (od gór do wybrzeża). Projekt ten finansowany jest ze środków programu Horyzont Europa i zrzesza organizacje partnerskie zarówno ze zlewni Dunaju, jak i spoza tego obszaru (regiony stowarzyszone).

 

Główne wyzwania naukowe projektu to odzyskanie ciągłości hydromorfologicznej rzek i ich odnowa ekologiczna, poprawienie i utrzymanie dobrego stanu środowiska, odzyskanie połączenia wód słodkich z wodami przybrzeżnymi, opracowanie rozwiązań w oparciu o prawa przyrody w celu utrzymania zrównoważonego rozwoju środowisk wodnych i społeczności żyjących obok tych ekosystemów, a także praca nad tymi rozwiązaniami z udziałem lokalnych interesariuszy.

 

W projekcie Danube4ALL położono nacisk na wzajemne uczenie się i przekazywanie wiedzy nt. ochrony rzek. Stąd też przeprowadzenie trzech działań pilotażowych na terenie trzech krajów (Austria: renaturyzacja rzeki; Węgry rekonstrukcja ostróg rzecznych; Rumunia: odzyskanie połączenia rzeki z morzem). Wyniki tych prac mają być inspiracją do dalszych działań na terenie regionów stowarzyszonych.

 

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego najistotniejsze będzie zwiększanie świadomości społecznej na temat racjonalnego korzystania z dostępnych zasobów wodnych w obliczu istniejącej od lat i narastającej w wyniku zmian klimatycznych suszy rolniczej. Gospodarka naszego regionu w dużym stopniu opiera się na produkcji rolniczej, stąd niezwykle istotna staje się retencja wodna zarówno na wielką skalę, jak i ta w skali mikro. Wynikiem realizacji projektu ma być opracowanie nowego projektu systemowego dotyczącego małej retencji.

 

Oficjalna strona projektu