Pracownicy Urzędu

Ładowanie
Wybierz departament
Departament Cyfryzacji
Biuro Radców Prawnych
Departament Audytu i Kontroli
Departament Finansów
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza
Departament Infrastruktury Drogowej
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Organizacyjny
Departament Planowania Rozwoju i Innowacji
Departament Promocji
Departament Rolnictwa i Geodezji
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Departament Sportu i Turystyki
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Departament Środowiska
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
Departament Współpracy Zagranicznej
Gabinet Marszałka
Kancelaria Sejmiku
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Sekretarz województwa
Wydział Certyfikacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
Wydział Koordynacji RLKS
Departament Transportu
Departament Edukacji
Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych
Departament Realizacji Projektów Unijnych
Departament Rozwoju Gospodarczego
Wybierz wydział
Wydział Realizacji E-projektów
Wydział Audytu
Samodzielne stanowisko ds. koordynacji i administracji systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej
Wydział Kontroli
Wydział Planowania i Analiz
Wydział Księgowości Funduszy Unijnych
Wydział Księgowości Urzędu
Wydział Księgowości Funduszy Celowych
Wydział Sprawozdawczości i Księgowości Budżetu
Wydział Programowania
Wydział Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi
Biuro ds. Pomocy Technicznej
Wydział Analiz i Ewaluacji
Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Biuro ds. Obsługi Finansowej Drogownictwa
Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych
Biuro Inwestycji Drogowych
Biuro ds. Zieleni przy Drogach
Wydział Dziedzictwa Narodowego
Wydział Kultury
Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny
Wydział Administracji
Wydział Informatyzacji Urzędu
Biuro Obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Inspektor Ochrony Danych
Biuro Mienia Województwa
Biuro Planowania Rozwoju Województwa
Biuro Nauki i Innowacji
Wydział Współpracy Regionalnej
Biuro Obsługi BIP
Biuro Organizacji Wydarzeń Promocyjnych
Wydział Promocji Historycznej
Biuro Promocji Projektów Multimedialnych
Wydział Promocji Projektów Unijnych
Biuro Geodety Województwa
Geodeta Województwa
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Rolnictwa
Wydział Rozwoju Wsi
Biuro Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Biuro Wdrażania Projektów Leader
Biuro Analiz i Pomocy Technicznej
Biuro Kontroli
Biuro Autoryzacji Płatności
Biuro Wdrażania Umów
Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości
Wydział Sportu i Kultury Fizycznej
Wydział Turystyki
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Wydział Polityki Społecznej
Wydział Zdrowia
Wydział Ochrony Środowiska
Biuro Kontroli
Biuro Ochrony Przyrody i Łowiectwa
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
Geolog Wojewódzki - Biuro Geologa
Biuro Polityki Ekologicznej
Wydział Naborów i Umów
Wydział Raportowania i Analiz
Wydział Wdrażania Projektów EFRR
Wydział Wdrażania Projektów EFS +
Wydział Wyboru Projektów EFRR
Wydział Wyboru Projektów EFS +
Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
Wydział Kontroli Wdrażania EFS+
Wydział Analiz i Zachowania Trwałości
Wydział Współpracy Zagranicznej
Biuro Regionalne w Brukseli
Wydział Projektów Międzynarodowych
Kancelaria Marszałka
Biuro ds. Współpracy Zewnętrznej
Biuro Prasowe
Biuro Przewodniczącej Sejmiku
Biuro Obsługi Sejmiku
Sekretariat Wydziału Certyfikacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
Biuro Certyfikacji Wydatków
Biuro ds. Umów Ramowych RLKS
Biuro Transportu Drogowego
Biuro Transportu Kolejowego
Biuro Kontroli Transportu
Wydział Edukacji i Nadzoru
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Wydział Kadr
Wydział Kadr - BHP
Biuro Obsługi Zarządu
Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego
Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych
Wydział Planowania Rozwoju Gospodarczego
Biuro Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Wybierz biuro
Biuro ds. realizacji e-projektów
Biuro rozliczeń finansowych
Biuro Ekonomiki
Biuro Planowania Budżetu RPO
Biuro Planowania Budżetu Województwa
Biuro ds. Przedsiębiorczości
Biuro ds. Środowiska i Transportu
Biuro ds. Społecznych
Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Potencjałów Endogenicznych
Biuro ds. Instrumentów Finansowych
Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania
Biuro Obsługi Systemów Informatycznych
Biuro Analiz Funduszy Europejskich
Biuro Ewaluacji
Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości
Biuro Dziedzictwa Narodowego
Biuro Organizacji Pracy
Archiwum
Biuro Podawczo - Kancelaryjne
Biuro Utrzymania Nieruchomości
Biuro Obsługi Transportowej Urzędu i Koordynacji Dostaw Grupowych
Biuro ds. Rozliczeń Pomocy Technicznej
Biuro Ewidencji Majątkowej Urzędu
Zespół ds. utrzymania infrastruktury technicznej
Zespół ds. zaopatrzenia i utrzymania czystości
Biuro Oprzyrządowania Technicznego
Biuro Monitorowania Rozwoju Województwa
Biuro ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi
Biuro Projektów Rozwoju Wsi
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Biuro Promocji Zdrowego Stylu Życia
Biuro ds. Rozwoju Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Biuro Realizacji Dofinansowań
Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego
Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Biuro Gospodarki Odpadami
Biuro Baz Danych
Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFRR
Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFS+
Biuro Weryfikacji Postępowań PZP
Biuro Wdrażania Projektów I
Biuro Wdrażania Projektów II
Biuro Wdrażania Projektów III
Biuro Wdrażania Projektów IV
Biuro Wdrażania Projektów V
Biuro ds. Edukacji i Kształcenia
Biuro ds. Usług Społecznych
Biuro ds. obsługi finansowej
Biuro ds. Aktywnej Integracji i Zdrowia
Biuro ds. RLKS
Biuro Wyboru Projektów I
Biuro Wyboru Projektów II
Biuro ds. Edukacji
Biuro Spraw Społecznych, Zdrowia i Kształcenia
Biuro ds. Włączenia Społecznego
Biuro Zachowania Trwałości
Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Biuro Projektów Jednostek Oświatowych
Biuro ds. Nadzoru nad Jednostkami Oświatowymi
Biuro Realizacji Projektów Edukacyjnych
Zespół ds. Polityki Edukacyjnej
Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji
Biuro Realizacji Inwestycji
Biuro ds. Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Biuro Projektów Gospodarczych