Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Skargi i wnioski

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbywa się stosownie do zasad określonych w następujących aktach normatywnych:

  1. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
  3. w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z późn. zm.;
  4. w zarządzeniu Nr 66/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji.

Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast w myśl art. 241 ww. aktu przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski, których przedmiot nie należy do zakresu zadań realizowanych przez Samorząd Województwa, przekazywane są do rozpatrzenia w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa do organów właściwych.

 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbywa się w każdy wtorek tygodnia w godzinach:

od 11.00 do 13.00 – przez Marszałka Województwa i członków Zarządu Województwa;

od 16.00 do 17.00 – przez Sekretarza Województwa;

w dniach i godzinach urzędowania – przez dyrektorów departamentów, naczelników wydziałów i kierowników biur w Urzędzie.

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia obywateli odbywają się w następny dzień tygodnia.