Polityka terytorialna

POLITYKA TERYTORIALNA
oparta na zintegrowanym podejściu do rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem relacji funkcjonalno-przestrzennych danego obszaru. Terytorialny wymiar polityki rozwoju realizowany jest przez określenie obszarów funkcjonalno-przestrzennych związanych z procesami gospodarczymi i społecznymi w celu optymalnego wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju oraz wykreowania nowych form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Polityka Terytorialna w Województwie Kujawsko-Pomorskim prowadzona jest na 4 poziomach:

Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT wojewódzki). Informacje w zakresie pierwszego poziomu Polityki terytorialnej można znaleźć w zakładce Polityka Terytorialna – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:
https://kujawsko-pomorskie.pl/category/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/

Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI  miast regionalnych/subregionalnych).
Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje obszar powiatu ziemskiego
(Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego).
https://kujawsko-pomorskie.pl/category/polityka-terytorialna/orsg/

Poziom lokalny – w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks,1066,l1.html

Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej

Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów tworzących partnerstwa realizujące przedsięwzięcia na tzw. obszarach strategicznej interwencji dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, rozmawiali 16 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim o  dalszych pracach przy wdrażaniu założeń polityki terytorialnej i ostatecznym kształcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czytaj dalej