Polityka terytorialna

Spotkanie z ORSG w ramach polityki terytorialnej

Spotkanie z ORSG w ramach polityki terytorialnej

27 stycznia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się  spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych z 17 Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w regionie. Rozmowy ze starostami, burmistrzami i wójtami dotyczyły wdrażania trzeciego poziomu polityki terytorialnej, stanu prac nad  Strategiami ORSG oraz ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
Projekty realizowane w ramach polityki terytorialnej to przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. W naszym regionie proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach:

1.     ZIT wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie;
2.    Poziom regionalny/subregionalny – obejmuje Włocławek, Grudziądz, Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie tzw. OSI (Obszar Strategicznej Interwencji);
3.    Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego);
4.    Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS), na którym funkcjonują LGD.

Podstawą trzeciego poziomu polityki terytorialnej są obszary powiatów ziemskich. Jego realizacja będzie się opierać na partnerstwie wchodzących w skład danego powiatu samorządów lokalnych. Zasięg terytorialny wszystkich Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) został określony przez zarząd województwa na podstawie deklaracji jednostek samorządu terytorialnego o chęci współpracy w ramach ORSG. Przedstawiciele samorządów z terenów poszczególnych ORSG podpisali już 17 porozumień tworzących lokalne partnerstwa. Korzystają też ze wsparcia ekspertów przy przygotowywaniu Strategii rozwoju dla poszczególnych obszarów.

Na podstawie tych strategii samorządy wchodzące w skład ORSG będą mogły starać się
o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie trafi na realizację przedsięwzięć
z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacji społeczno-gospodarczej, edukacji przedszkolnej i zawodowej oraz zmniejszających bezrobocie.

Celem wtorkowego spotkania było przekazanie informacji dotyczących aktualizacji założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego, omówienie stanu prac nad Strategiami Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz prezentacja założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej.

Prezentacje ze spotkania:

Linki: