Linki

Umowa Partnerstwa

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/14132/_Umowa__Partnerstwa_zmieniona_012016.pdf

Regionalny program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=2

Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Lata 2014-2020

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=51

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia

Rewitalizacja

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/rewitalizacja