Projekt GreenSpas

logotyp - GreenSPAS

 

Zmiany klimatyczne to obecnie jedno z największych globalnych wyzwań. W planie odbudowy dla Europy dotkniętej skutkami pandemii, wyrażonym w Europejskim Zielonym Ładzie, głównym zadaniem jest uczynienie do 2050 roku Europy neutralnej dla klimatu.

W tym kontekście również uzdrowiska muszą przystosować się do zmian klimatu, biorąc jednocześnie pod uwagę komfort i jakość życia zarówno mieszkańców, jak i gości uzdrowisk. Miasta i regiony, w których usytuowane są uzdrowiska termalne, często zlokalizowane są na obszarach wrażliwych środowiskowo, takich jak strefy geotermalne lub obszary o unikalnych ekosystemach. Zmiany klimatu mogą nadwyrężyć delikatną strukturę tych obszarów, prowadząc do zakłóceń ekologicznych, utraty siedlisk, spadku różnorodności biologicznej i niedoborów wody mineralnej. Może to mieć kaskadowy wpływ na ogólny stan ekosystemu, dodatkowo wpływając na długoterminowy zrównoważony rozwój tych regionów.

Projekt GreenSpas (Wspieranie bardziej ekologicznego i elastycznego modelu miast i regionów uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatu w Europie), do którego, w roli partnera, przystąpiło Województwo Kujawsko-Pomorskie, wpisuje się w działania podjęte na rzecz klimatu. Miasta i regiony posiadające uzdrowiska termalne potrzebują strategii adaptacyjnych i konkretnych działań, aby przewidzieć i przygotować się na wpływ zmian klimatu na ekosystem termalny oraz zmniejszyć ich negatywne skutki.

Wypracowane w projekcie rozwiązania, bazujące na dobrych europejskich praktykach, zostaną przekazane 8 partnerom projektu (wśród których znajdują się: 1 stowarzyszenie, 3 termalne miasta uzdrowiskowe, 1 społeczność międzygminna, 1 region, 1 centrum innowacji i 1 stowarzyszenie europejskie) z 7 krajów (Francja, Belgia, Włochy, Portugalia, Polska, Austria i Litwa):

PP1 Route des Villes d’Eaux du Massif Centralne stowarzyszenie (Francja)

PP2 Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych (Belgia)

PP3 Gmina Montegrotto Terme (Włochy)

PP4 Międzygminna Wspólnota Viseu Dão Lafões (Portugalia)

PP5 Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska)

PP6 Gmina Baden (Austria)

PP7 Gmina Birstonas (Litwa)

PP8 Instytucja publiczna Litewskie Centrum Innowacji (Litwa)

Województwo Kujawsko-Pomorskie, posiadające znaczące w kraju zasoby wód leczniczych i termalnych oraz potencjał uzdrowiskowy, zamierza wykorzystać doświadczenie i dobre praktyki partnerów zagranicznych przy opracowaniu programu adaptacji do zmian klimatu czy też dystrybucji regionalnych funduszy europejskich.

 

Cele projektu to:

– wypracowanie efektywnego modelu zarządzania w miastach i regionach uzdrowiskowych, stojących przed podobnymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian klimatycznych,

– poprawa polityk lokalnych i regionalnych, osiągnięta dzięki doświadczeniu uzyskanemu z wymiany dobrych praktyk i rozwiązań w obszarze adaptacji do zmian klimatycznych, transferu wiedzy i adaptacji instrumentów politycznych.

W ramach projektu przewidywane są następujące działania:

– przygotowanie systemowych rozwiązań dotyczących zachowania i zrównoważonego użycia ekosystemu termalnego w regionie – analiza SWOT (jako efekt wymiany doświadczeń),

– 6 wizyt studyjnych (prezentacja dobrych praktyk w obszarze zmian klimatu mająca na celu zwiększenia potencjału zawodowego partnerów poprzez ich udział w projekcie),

– 3 warsztaty tematyczne (zapewnią przestrzeń do dyskusji między zainteresowanymi stronami i partnerami z różnych krajów),

– 2 seminaria poświęcone ulepszeniu instrumentów polityki,

– 7 newsletterów,

– spotkania interesariuszy – zawiązanie sieci współpracy,

– wyposażenie w nowe umiejętności i wiedze personelu zaangażowanego w projekt.

Okres trwania: 01.04.2024 – 31.03.2028

Budżet: 211 000,00 Euro

https://www.interregeurope.eu/greenspas

https://www.facebook.com/greenspas