Projekt FISSH

Logo projektu FISSH

Wyzwanie

Przemysł spożywczy i rolnictwo są kluczowymi sektorami gospodarki w regionach całej Europy, zapewniając zatrudnienie i dobrobyt. W obliczu wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności węglowej do 2050 roku oraz zapewnieniem odporności i bezpieczeństwa dostaw w systemach żywnościowych, sektor ten musi przejść transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w branży spożywczej, ze względu na swoje ograniczone zasoby, potrzebują szczególnego wsparcia, aby sprostać tym wymaganiom.

Cel Projektu

Głównym celem projektu FISSH (Wsparcie i pomoc dla MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju) jest poprawa wdrażania polityk regionalnych w regionach partnerskich poprzez międzyregionalną wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Projekt koncentruje się na wspieraniu transformacji MŚP w branży spożywczej w kierunku zrównoważonego rozwoju ekologicznego, ekonomicznego i społecznego.

Działania Projektu

Projekt FISSH skupia się na trzech kluczowych obszarach tematycznych:

  1. Zrównoważone strategie biznesowe i nowe modele biznesowe dla MŚP z branży spożywczej;
  2. Zrównoważony proces produkcji żywności i łańcuch wartości w branży spożywczej;
  3. Marketing i perspektywy konsumentów dotyczące zrównoważonych produktów spożywczych.

Każdy z tych obszarów obejmuje następujące działania:

  1. Przygotowanie pięciu raportów dla każdego obszaru tematycznego, które pogłębią zrozumienie bieżącej sytuacji, wyzwań i potrzeb rozwojowych w regionach partnerskich.
  2. Wybór i ocena dobrych praktyk w regionach partnerskich, które mogą być zastosowane w innych regionach. Każdy obszar tematyczny będzie miał co najmniej pięć opisanych dobrych praktyk.
  3. Organizacja wydarzeń, które będą obejmować warsztaty tematyczne, wizyty studyjne i wymianę dobrych praktyk. W tych wydarzeniach wezmą udział partnerzy projektu oraz regionalni interesariusze.
  4. Przygotowanie raportów zawierających wyniki analiz, warsztatów i wymiany doświadczeń, które będą podsumowywać kluczowe potrzeby rozwojowe oraz zalecenia polityczne.

Regionalne Wsparcie

Województwo Kujawsko-Pomorskie, uczestnicząc w projekcie FISSH, dąży do usprawnienia zarządzania Funduszami Europejskimi na lata 2021-2027. Rezultatem działań projektowych będzie  wprowadzenie nowych kryteriów wyboru projektów, które będą wspierać rozwój zrównoważonej i innowacyjnej produkcji rolno-spożywczej, wysokiej jakości produktów ekologicznych oraz lokalnych producentów i krótkich łańcuchów żywnościowych, działając na rzecz tworzenia zrównoważonego systemu żywnościowego w regionie.

Projekt FISSH jest kluczowy dla osiągnięcia neutralności węglowej i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywnościowych. Poprzez wsparcie MŚP w branży spożywczej, projekt przyczynia się do budowania zrównoważonego systemu żywnościowego, który jest niezbędny dla przyszłości regionów w Europie.

Projekt FISSH rozpoczął się 1 kwietnia 2024 roku, a zakończy w marcu 2028 roku. Realizowany jest w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, który obejmuje swoim zasięgiem 27 państw członkowskich UE oraz Norwegię i Szwajcarię. Jako program „kapitalizacyjny” Interreg Europa skierowany jest głownie do lokalnych i regionalnych władz publicznych i koncentruje się na identyfikacji, analizie, rozpowszechnianiu oraz transferze dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie polityki, mając na celu poprawę realizacji polityki rozwoju regionalnego.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad milion euro.

Plakat projektu

www.interregeurope.eu/fissh

Facebook

LinkedIn