Projekt RIWET

Logotyp - Projekt RIWET

 

Zmiany klimatyczne i wpływ gospodarki człowieka na środowisko naturalne stawiają przed współczesnym światem coraz większe i trudniejsze wyzwania. Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji ds. Środowiska tylko 40% unijnych rzek, jezior i wód nadmorskich ma dobry status ekologiczny, zaś w ciągu ostatnich 50 lat Europa utraciła już 35% terenów podmokłych. Województwo Kujawsko-Pomorskie również od lat mierzy się z tymi wyzwaniami. Obszary suszy w naszym województwie to tereny intensywnej produkcji rolnej i występowania najżyźniejszych gleb. Narastający deficyt wody ma bezpośredni wpływ na konkurencyjności województwa w dziedzinie produkcji rolniczej. Stąd konieczność wdrażania rozwiązań pozwalających na retencjonowanie wody w okresie nadmiernych opadów i jej dystrybucję w czasie suszy.

 

Biorąc pod uwagę te wyzwania, Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do projektu RIWET – Publiczno prywatne zarządzanie odnową rzek i obszarów podmokłych jako niebiesko – zielona infastruktura, realizowanego w ramach programu INTERREG Europa. Pozostali partnerzy projektu to:

  • Prowincja Drenthe (Holandia) – partner wiodący
  • Rada Regionu Walencji (Hiszpania)
  • Fundacja LIMNE (Hiszpania)
  • Uniwersytet Łotewski
  • Miasto Cesena (Włochy)
  • Instytut badań ichtiologicznych i ekologicznych REVIVO (Słowenia)
  • Goulandris Muzeum Historii Naturalnej – biotop Grecji/ centrum mokradeł (Grecja)
  • Południowa Ostrobothnia (Finlandia)
  • The Rivers Trust (Irlandia).

 

Najistotniejszym problemem projektu jest potrzeba wyczulenia społeczności lokalnych na zagadnienia związane z deficytem wody i utratą bioróżnorodności oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi w celu poprawy warunków hydrologicznych regionu i zwiększenia odporności gospodarki na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe.

Zadania projektu koncentrują się na wzajemnym uczeniu się, upowszechnianiu dobrych praktyk
i przenoszeniu ciekawych rozwiązań na lokalny grunt. Nasze zainteresowania dotyczą przede wszystkim upowszechniania technik retencyjnych, które przyczynią się do ograniczenia lub utrzymania spływu wód z obszarów zagrożonych deficytem wody. W proces wymiany i przeglądu dobrych praktyk, instrumentów polityki, a także udział w wizytach studyjnych i spotkaniach regionalnych zaangażowani będą lokalni interesariusze oraz przedstawiciele departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego.

Oficjalna strona projektu https://www.interregeurope.eu/riwet