Projekt CARES


Wzrost odsetka seniorów w społeczeństwach Europy nabiera coraz większego tempa. Tym samym dynamicznie wzrasta liczba osób starszych wymagających stałej opieki i szybszego dostępu do diagnostyki medycznej. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób samotnych, niesamodzielnych i zamieszkujących tereny peryferyjne. Bez wątpienia proces starzenia się społeczeństwa europejskiego stanowi na najbliższe dziesięciolecia poważne wyzwanie i wymaga podejmowania odważnych decyzji jak i sięgania po nowe rozwiązania z zakresu usług medycznych i opiekuńczych.

Przewiduje się, że w Europie do 2040 roku 25% czynności medycznych, usług związanych z poprawą samopoczucia, a także procedur profilaktycznych i opieki długoterminowej, będzie wykonywanych zdalnie.

Teleopieka oraz telemedycyna, która realnie podnosi komfort życia osoby starszej lub wymagającej troski, pomaga także budować jej poczucie bezpieczeństwa oraz samodzielności.

Projekt CARES (Teleopieka dla starzejącej się Europy), koordynowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Programu Interreg Europa, zakłada współpracę władz publicznych z 8 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityki na rzecz powszechnego wykorzystania usług teleopieki i telemedycyny. Dzięki dobrym praktykom, wspólnym warsztatom z udziałem ekspertów oraz wizytom studyjnym partnerzy zyskają wiedzę nt. nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dla poprawy standardów opieki nad osobami starszymi i zyskają możliwość uruchomienia poznanych rozwiązań w swoich regionach.

CARES skupia się rozwijaniu 3 obszarów tematycznych:

Zwiększenie dostępności osób starszych do usług teleopieki i telemedycyny na obszarach peryferyjnych i trudnodostępnych;
Powszechne wykorzystanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych, umożliwiających skuteczny monitoring i diagnostykę medyczną osób starszych;
Zwiększenie potencjału instytucjonalnego i wykształconej kadry medycznej na rzecz nowych, ulepszonych usług opiekuńczych i medycznych.

Jednym z podstawowych zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest kreowanie i nadzorowanie polityki społecznej, a co za tymi idzie – wsparcie seniorów i osób z ograniczeniami. Projekt CARES wspiera wdrażanie obecnej i przyszłych edycji projektu systemowego pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz zaplanuje realizację podobnych przedsięwzięć w ramach programu FEdKP 2021-2027. Kujawsko-Pomorska Teleopieka obejmuje wsparciem około 3 tys. niesamodzielnych mieszkańców regionu w postaci usług całodobowej teleopieki. Seniorzy cierpiący na Alzheimera, depresję, zaniki pamięci, czy inne przewlekłe schorzenia, wymagają stałego nadzoru. Dzięki wyposażeniu seniorów w specjalistyczne opaski z przyciskiem SOS i detektorem upadku, monitorujące funkcje życiowe, osoby starsze objęte są całodobowym nadzorem ratowników telecentrum. Przy udziale międzyregionalnego projektu CARES, planuje się dynamiczny rozwój opieki na odległość oraz usług telemedycznych z wykorzystaniem technologii ICT.

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest pomysłodawcą projektu i pełni rolę partnera wiodącego, co oznacza zarządzanie całym międzynarodowym konsorcjum pod kątem merytorycznym, administracyjnym i finansowym, także przy wsparciu zainteresowanych interesariuszy z regionu.

Projekt CARES rozpoczął się 1 marca 2023 roku, a zakończy w lutym 2027 roku.

https://www.interregeurope.eu/cares

Teleopieka dla starzejącej się Europy, konferencja inaugurująca projekt, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Teleopieka domowa dla starzejącej się Europy

Teleopieka domowa, sztandarowy projekt społeczny samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, to jeden z cieszących się dużym zainteresowaniem kierunków w usługach opiekuńczych. Naszymi doświadczeniami w tej dziedzinie dzielimy się z partnerami z siedmiu krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym programie „Teleopieka dla starzejącej się Europy” (CARES). Od wczoraj (20 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim odbywa się konferencja inaugurująca przedsięwzięcie.
Czytaj dalej