Projekt DARKERSKY4CE

Logotyp - projekt DARKERSKY4CE

DARKERSKY4CE – Strategiczne Transnarodowe Podejście do Redukcji Zanieczyszczenia Światłem w Europie Środkowej

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje  projekt DARKERSKY4CE w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt ten jest częścią priorytetu „Współpraca na rzecz bardziej ekologicznej Europy Środkowej” i koncentruje się na redukcji zanieczyszczenia światłem, zgodnie z celem szczegółowym SO2.4 dotyczącym ochrony środowiska w Europie Środkowej. DARKERSKY4CE rozpoczął się 1 czerwca br. i będzie wdrażany przez kolejne 32 miesiące.

DARKERSKY4CE – Strategiczne Transnarodowe Podejście do Redukcji Zanieczyszczenia Światłem w Europie Środkowej ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych strategii oraz technologii zmniejszających negatywny wpływ sztucznego oświetlenia. W ramach projektu realizowane będą także działania edukacyjne oraz kampanie świadomościowe, mające na celu zwiększenie wiedzy społeczności lokalnych na temat konsekwencji zanieczyszczenia światłem oraz promowanie zrównoważonych praktyk oświetleniowych. Projekt dąży także do zmiany postrzegania problemu zanieczyszczenia światłem wśród decydentów politycznych, podmiotów z sektora turystyki, turystów oraz mieszkańców lokalnych społeczności. Celem jest nie tylko ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, ale również wykorzystanie ciemnego nieba jako konkurencyjnego atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych.

W ramach DARKERSKY4CE planujemy:

 • Gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących ryzyka i wpływu zanieczyszczenia światłem,
 • Opracowanie strategii opartej na innowacyjnym podejściu do „usług ekosystemowych”, uwzględniającej rolę światła (lub jego braku) w kontekście środowiskowym i rekreacyjnym,
 • Realizację pilotażu w zakresie astroturystyki,
 • Tworzenie transnarodowej sieci wymiany wiedzy i opracowywania rekomendacji politycznych,
 • Aktywację dialogu między różnymi interesariuszami, co przyczyni się do trwałości projektu i wyraźnego ukazania jego wartości dodanej z punktu widzenia turystyki,
 • Utworzenie w granicach WKP obszaru lub strefy ciemnego nieba,
 • Działania edukacyjne i promocyjne.

Rezultatem projektu będzie podniesienie świadomości i zaangażowania w ochronę ciemnego nieba, a także dostarczenie dowodów na jego ekonomiczną wartość jako zasobu turystycznego i astronomicznego.

Projekt DARKERSKY4CE realizowany jest w partnerstwie z:

 1. Narodowym Instytutem Astrofizyki (Turyn, Włochy, Lead Partner)
 2. Południowo-Transdunajskim Regionalnym Biurem Innowacji (Węgry)
 3. Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Niemcy)
 4. Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Karyntii (Austria)
 5. Lokalną Grupą Działania Escartons and Waldensian Valleys (Włochy)
 6. Regionalną Agencją Rozwoju Północnej Primorski L.t.d. Nova Gorica (Słowenia)

Partnerem Stowarzyszonym oraz ekspertem w dziedzinie jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, który od lat aktywnie działa w problematyce zanieczyszczenia światłem

Budżet projektu dla WKP wynosi 233 210,00 euro.

https://www.interreg-central.eu/projects/darkersky4ce/