Współpraca Międzynarodowa

Grafika ilustracyjna

Spotkanie partnerów projektu Digitourism w Brukseli

Partnerzy projektu Digitourism spotkali się w minioną środę (8 czerwca) w Brukseli. Zebranie było okazją do przedstawienia stanu realizacji Planów Działania oraz akcji pilotażowych, a także podzielenia się swoimi sukcesami oraz wyzwaniami, jakie pojawiają się przy wprowadzaniu innowacji i wirtualnej rzeczywistości do świata turystyki.

 

Drugim punktem spotkania było przygotowywanie warsztatów pn. „Cyfrowa rzeczywistość w turystyce”, które będą prowadzone przez partnerów projektu w trakcie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli znanego jako Open Days. Rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality) i wirtualna (Virtual Reality) stały się w ostatnich latach, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, technologiami powszechnymi w różnych sektorach. Szczególna rolę odgrywają  w turystyce na wszystkich etapach podróży.

 

Projekt Digitourism wdrażany jest w ramach programu Interreg Europa ma na celu poprawę polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

——————————————————————-

 

Digitourism partners meeting in Brussels

 

Digitourism partners met last Wednesday (8th of June) in Brussels. The meeting was an opportunity to present the status of the implementation of the Action Plans and the pilot actions, as well as to share their successes and challenges in introducing innovation and virtual reality in the world of tourism.

 

The second point of the meeting was the preparation of the workshop entitled „Digital Reality in Tourism”, which will be conducted by the project partners during this year’s European Week of Regions and Cities in Brussels known as Open Days. Augmented Reality and Virtual Reality have become common technologies in various sectors in recent years, especially in the era of the COVID-19 pandemic. They play a special role in tourism at all stages of travel.

 

The Digitourism project is implemented in the framework of the Interreg Europe programme and aims to improve regional development policies and programmes, especially regional and national operational programmes, as well as European Territorial Cooperation programmes.