Współpraca Międzynarodowa

Spotkanie informacyjne na temat naboru projektów typu Seed Money z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Warszawa, 10 października 2016 r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne na temat naboru projektów typu Seed Money, które odbędzie się 10 października 2016 r. w Warszawie, w sali kinowej Ministerstwa (wejście od ulicy Wspólnej 2/4).

Środki instrumentu Seed Money, finansowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, wspierają etap przygotowawczy projektów wpisujących się w plan działania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Projekt przygotowany dzięki Seed Money będzie można zaproponować do realizacji w ramach jakichkolwiek programów unijnych, krajowych, regionalnych lub innych.

Plan spotkania informacyjnego obejmuje prezentacje na temat SUE RMB i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Seed Money.
Wystąpienie przedstawiciela projektu przygotowanego przy wsparciu środków Seed Money i następnie realizowanego dzięki dofinansowaniu z programu Interreg Południowy Bałtyk wzbogaci spotkanie o perspektywę beneficjenta.

INFORMACJE O NABORZE

Nabór projektów typu Seed Money rozpocznie się 21 września br.
Projekt wniosku o dofinansowanie zawierający koncepcję planowanego głównego projektu należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUE RMB przed 28 października 2016 r.
Lista kontaktowa: www.balticsea-region-strategy.eu/contacts  

Wniosek mogą złożyć organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe i stowarzyszenia działające w obszarze objętym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR).
Prywatne organizacje nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu Seed Money.

W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego programem IBSR: partner wiodący i minimum dwóch innych partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na obszarze objętym programem IBSR lub w Norwegii.

Łączny budżet projektu typu Seed Money wynosi 50 000 EUR. Dofinansowanie ze środków IBSR stanowi maksymalnie 85% łącznego budżetu.
Aby uzyskać dofinansowanie, partnerzy projektu muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% łącznego budżetu. Wkłady te nie mogą pochodzić ze źródeł unijnych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej programu (http://www.interreg-baltic.eu/):
–        Program Współpracy Interreg Region Morza Bałtyckiego
–        podręcznik programu (rozdział J dotyczy instrumentu Seed Money);
–        pakiet aplikacyjny dla pierwszego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie Seed Money.

Agenda spotkania, polskie tłumaczenie ogłoszenia o naborze oraz rejestracja na spotkanie dostępne są pod adresem: https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/426-spotkanie-informacyjne-na-temat-naboru-projektow-seed-money-z-program-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-10-pazdziernika-2016-r

Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adresem wskazanym podczas rejestracji.