Współpraca Międzynarodowa

Konsultacje dokumentów Komisji Europejskiej
Konsultacje dokumentów Komisji Europejskiej

Konsultujemy dokumenty Komisji Europejskiej

Młodzież z regionu została zaproszona przez Komitet Regionów oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie na spotkanie, którego celem było poznanie opinii młodych ludzi o dwóch dokumentach wydanych przez Komisję Europejską. Pisma zatytułowane „Inwestowanie w młodzież Europy” oraz „Europejski Korpus Solidarności” omówiono 27 marca 2017 roku w auli Kolegium Jagiellońskiego.

 

Oba dokumenty zostały poświęcone sytuacji młodego pokolenia w Europie. Pierwszy z nich, pt. „Inwestowanie w młodzież Europy”, w sposób ogólny opisuje problem wykluczenia dużej części młodzieży na drodze do znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Przytoczono także przyczyny takiego stanu rzeczy (przedwczesne zakończenie nauki, niewystarczająca jakość kształcenia) i podkreślono konieczność podjęcia wzmożonych wysiłków dla zapewnienia młodym ludziom lepszego startu na rynku pracy, tak w ich kraju ojczystym, jak i za granicą. Pismo dodatkowo przedstawia osiągnięcia istniejących już programów, mających na celu aktywizację zawodową młodego pokolenia. „Europejski Korpus Solidarności”, będący niejako odpowiedzią na problem opisany w poprzednim dokumencie, to projekt zakładający umożliwienie młodym podjęcia wolontariatu i/lub pracy w rozlicznych sektorach społeczno-gospodarczych (m. in. edukacja, zdrowie, pomoc w zaopatrywaniu w żywność, budowa schronisk), mający zapewnić wchodzącemu w wiek produkcyjny pokoleniu zarówno wyższe kwalifikacje, jak i zwiększone szanse w znalezieniu najodpowiedniejszego zatrudnienia.

 

Do zaopiniowania niniejszych dokumentów zaproszony został m. in. Komitet Regionów Unii Europejskiej, który z kolei postanowił poprosić młodzież o wyrażenie swojego stanowiska. Organizacją spotkania zajął się Urząd Marszałkowski. W Kolegium Jagiellońskim do obrad w międzynarodowym składzie zasiedli studenci uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Gospodarki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy). Pośród uczestników znaleźli się przedstawiciele z takich krajów, jak Turcja, Włochy, Rumunia, Austria czy Litwa, rezydujący w Polsce w trakcie pobierania nauki w ramach międzynarodowych programów dotyczących szkolnictwa wyższego. Na spotkanie zaproszeni zostali także uczniowie dwóch toruńskich szkół średnich (I i IV Liceum Ogólnokształcące).

 

Młodzież poproszono o wyrażenie swojego zdania na tematy poruszane w dokumentach Komisji Europejskiej, następnie głos zabrali przedstawiciele resortu rodziny, resortu edukacji oraz władz regionalnych. Opracowane stanowiska wejdą w skład oficjalnej opinii Komitetu Regionów. Celem spotkania był realny udział w decyzjach podejmowanych na szczeblu europejskim oraz chęć wywarcia bezpośredniego wpływu na przyszłość mieszkańców krajów członkowskich Unii, zwłaszcza tych należących do młodego pokolenia.

 

Konsultacje dokumentów Komisji EuropejskiejKonsultacje dokumentów Komisji EuropejskiejKonsultacje dokumentów Komisji EuropejskiejKonsultacje dokumentów Komisji EuropejskiejKonsultacje dokumentów Komisji Europejskiej