Projekt ThreeT

Logotyp - projekt ThreeT

Spotkanie partnerów projektu ThreeT – prezentacja Planu Działania (Action Plan)

W środę 25 listopada 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym spotkanie 8 partnerów projektu ThreeT (Interreg Europa) z 7 krajów Europejskich (Włochy, Niemcy, Hiszpania, Malta, Rumunia, Węgry i Polska). W spotkaniu udział wzięli również kluczowi interesariusze oraz eksperci zaangażowani w działania projektowe.

 

Tematem wideokonferencji było zaprezentowanie przez wszystkich partnerów projektu indywidualnych planów działań (Action Plan) tj. dokumentu planistycznego przedstawiającego szczegółową sekwencję działań niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu. Ponadto, plan działania określa w jaki sposób doświadczenia wypracowane w ramach projektu zostaną wykorzystane dla poprawy efektywności instrumentów polityki rozwoju, mających na celu ochronę i wzmocnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego na obszarach cennych przyrodniczo, poprzez wytyczenie szlaków tematycznych lub udoskonalenie już istniejących oraz udostępniając je użytkownikom w oparciu o ekologiczne środki transportu (zrównoważony transport) a także poprzez udostępnienie informacji w łatwy i skuteczny sposób.

 

Każdy plan działania sporządzony zostaje w oparciu o dobre praktyki, które partnerzy mieli okazję poznać i wspólnie analizować podczas wizyt studyjnych oraz warsztatów. Należy podkreślić, że ze zbioru 20 dobrych praktyk poznanych podczas wizyt studyjnych w krajach partnerskich, każdy z partnerów wskazał „Paszport Turystyczny” (projekt Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej) jako przykładowe wdrożenie w makro kategorii -Kampania Promocyjna.

 

Sporządziła: Katarzyna Rzemykowska

 25 listopada 2020 r.

 

Spotkanie partnerów ThreeT