Projekt Eco-Cicle

EuroVelo – międzynarodowe trasy rowerowe w województwie kujawsko-pomorskim

W Polsce w 2018 roku sprzedaż rowerów ukształtowała się na poziome 1,1 mln sztuk, w 2019 roku Polacy znów pokazali, że wycieczki rowerowe są jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu (sprzedaż za 2019 rok – 1, 1 mln sztuk jednośladów). Wraz ze wzrostem sprzedaży przybywa kolejnych kilometrów tras i ścieżek rowerowych. W Kujawsko-Pomorskiem wg danych za 2018 r. wybudowano ponad 1000 km ścieżek. W obecnej perspektywie finansowej w ramach projektów europejskich planuje się wybudować kolejne 268 km. Infrastruktura ta powstaje najczęściej w miastach oraz na terenach poza miejskich, przy drogach publicznych o znacznym natężeniu ruchu. Oczekujemy, że nowe programy przyniosą możliwość rozwoju tras rowerowych o znaczeniu turystycznym. Dlatego podjęliśmy działania, które wpływają na podniesienie jakości prowadzenia polityki w zakresie turystyki rowerowej.

W drugim półroczu 2019 r. zleciliśmy wykonanie koncepcji wytyczenia przebiegu międzynarodowych tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej, z programu Interreg Europa, w ramach projektu „ECO-CICLE” – European network for the promotion of cycle tourism in natural areas„. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z partnerów projektu. Celem projektu jest poprawa efektywności polityki rozwoju w zakresie wydatkowania i przeznaczania funduszy strukturalnych UE i innych środków w sferze infrastruktury oraz wsparcie dostawców usług turystyki rowerowej. Jednym z partnerów projektu jest ECF  (Europejska Federacja Cyklistów) – lider sieci szlaków EuroVelo oraz właściciel znaku towarowego EuroVelo.

Opracowanie koncepcji tras EuroVelo 2 i EuroVelo 9 w regionie  jest jednym z zadań, realizowanych w ramach projektu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego wykonanie pozwoli określić możliwości budowy i oznakowania tras EuroVelo w regionie w przyszłości. W województwie kujawsko-pomorskim trasy EuroVelo nie są oznaczone ani wytyczone w terenie. Uprzednio wskazano jedynie ramowe korytarze ich przebiegu: EuroVelo 2: (Gniezno) – Inowrocław – Włocławek – (Płock), EuroVelo 9: (Gniew/Kwidzyn) – Nowe/Grudziądz – Bydgoszcz – Inowrocław – (Gniezno).

Koncepcja przebiegu tras EuroVelo została przygotowana w oparciu o następujące materiały:

  • wytyczne CROW oraz ECF dla wyznaczania długodystansowych tras rowerowych:
  • materiały źródłowe, przekazane Wykonawcy przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego
    i Regionalnego we Włocławku, dotyczące potencjału turystycznego regionu oraz infrastruktury rowerowej w regionie
  • informacje pozyskane w ramach konsultacji wariantów przebiegu tras w województwie
    z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz organizacji rowerowych, uzyskane na i po spotkaniach:
  • materiały własne wykonawcy, pozyskane w ramach analizy desk research oraz prac
    w terenie.

Do nadzoru nad zadaniem, oprócz grona pracowników z samorządu województwa, zatrudniono ekspertów „zewnętrznych” – specjalistów turystyki rowerowej.

W ramach audytu zweryfikowano w terenie możliwości przebiegu tras EuroVelo po ponad 700 kilometrach dróg. Były to drogi wskazane przez przedstawicieli samorządu regionalnego, współpracujących ekspertów regionalnych, partnerów lokalnych (samorządy i organizacje rowerowe) oraz samodzielnie zidentyfikowane przez wykonawcę audytu.

Należy dodać, że audyt nie obejmował odcinków tras EuroVelo, biegnących wspólnie z Wiślaną Trasą Rowerową (około 300 km tras). Szczegółowy audyt WTR wraz z opracowaniem rekomendacji korekt i modyfikacji tej trasy został wykonany w roku 2019, również w ramach projektu „EDO-CICLE”.

W wyniku podjętych prac zidentyfikowano łącznie ok. 360 km dróg, po których możliwe jest poprowadzenie tras EuroVelo w województwie. Na niektórych odcinkach jest to tylko jeden przebieg, ale w większości przypadków zidentyfikowano dwa lub więcej wariantów przebiegu trasy. Daje to większą elastyczność w procesie dalszego rozwoju tras EuroVelo. Nie bierze się przy tym pod uwagę odcinków, objętych przebiegiem Wiślanej Trasy Rowerowej.

Przeprowadzona analiza wariantów pozwoliła określić potrzeby inwestycyjne dla poszczególnych ewentualnych przebiegów tras. Łącznie rekomendowany przebieg tras EuroVelo 2 i EuroVelo 9
w województwie kujawsko-pomorskim, wraz z trasami łącznikowymi (bez odcinków wspólnych
z Wiślaną Trasą Rowerowa poza miastem Bydgoszcz) wymagają oznakowania 206 km nowych tras rowerowych oraz wybudowanie i remont dróg rowerowych oraz dróg lokalnych o długości 67 km.

W załączeniu znajduje się streszczenie koncepcji przebiegu tras. Oczywiście całe dzieło jest znacznie od niego bogatsze. Jednak ze względu na swoje rozmiary publikujemy jedynie jej skrót. Sama koncepcja obejmuje 100 stron dokumentu WORD, pliki graficzne, pliki shp i gpx.

Celem opracowania jest dostarczenie administracji publicznej informacji pozwalających na ustalenie optymalnego przebiegu tras EuroVelo w województwie kujawsko-pomorskim oraz ujęcie przedsięwzięcia w planach jednostek samorządów terytorialnych. Opracowana koncepcja jest jednym z narzędzi do realizacji polityki rozwoju turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim.

Toruń, 22.05.2020 r.