Projekt Eco-Cicle

Logo projektu ECO-CICLE

ECO-CICLE – promocja turystyki rowerowej na obszarach naturalnych

Celem projektu ECO-CICLE jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Pomysł na realizację projektu powstał dzięki zestawieniu podobieństw i potencjału istniejącego w regionach partnerskich.

 

W ramach zawiązanego partnerstwa planowane są następujące działania:     

  • utworzenie europejskiej sieci administracji lokalnych i regionalnych na rzecz promocji turystyki rowerowej
  • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, pomysłów i know-how dotyczącego turystyki rowerowej
  • rozwijanie turystyki rowerowej, jako najlepszego sposobu promocji zrównoważonego rozwoju na  obszarach cennych przyrodniczo
  • przeniesienie modelu zrównoważonej mobilności na obszary słabiej zurbanizowane
  • ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów mniej konkurencyjnych
  • poprawa zdolności władz publicznych do zarządzanie zrównoważonym modelem mobilności

W województwie kujawsko-pomorskim rezultatem projektu będzie opracowanie programu modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, w tym dokonanie audytu Wiślanej Trasy Rowerowej, zakładającego optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego tych terenów dla poprawy ich rozwoju gospodarczego. Program będzie zakładał identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i tworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli.

Lista partnerów:
1. Rada Prowincji Huelva (Hiszpania)
2. Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska)
3. “Aufbauwerk Region Leipzig”  Sp. z o.o. (Niemcy)
4. Agencja Rozwoju Regionalnego regionu Północna Primorska – Nova Gorica Sp. z o.o. (Słowenia)
5. Region Basilicata (Włochy)
6. Regionalne Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego  (Hiszpania)
7. Europejska Federacja Cyklistów ASBL (Belgia)

Planowany czas realizacji projektu: 01.06.2018 – 1.06.2022      
Zaplanowana kwota dofinansowania / Budżet województwa kujawsko-pomorskiego: 193,100.00 EUR

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/eco-cicle/