Współpraca Międzynarodowa

Przykład przemysłu kreatywnego z Cypru, fot Małgorzata Stokłosa
Przykład przemysłu kreatywnego z Cypru, fot Małgorzata Stokłosa

Plan działania na kujawsko-pomorskiej części Szlaku Piastowskiego

Województwo kujawsko-pomorskie zakończyło I fazę projektu Cult-CreaTE (Interreg Europe), którego celem jest upowszechnienie turystyki kreatywnej i kulturalnej, uznawanej za nową generację branży turystycznej, która angażuje samych turystów i mieszkańców do aktywnego współtworzenia produktów turystycznych.

 

Każdy z partnerów projektu Cult-CreaTE ma odmienną sytuację pod względem zarówno struktury prawno-organizacyjnej, geograficznej i kulturowej, jak również specyfiki rozwoju CCT (turystyki kreatywnej) i CCIs (przemysłów kreatywnych) działających na swoim terenie. Każdy ma także własny motyw tematyczny, któremu podporządkowany był udział w projekcie i który znalazł odzwierciedlenie w Planie Działania – dokumencie kończącym fazę planowania w projekcie.

 

Ta różnorodność umożliwiła wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się, co zresztą jest istotą współpracy w ramach programu Interreg Europe. W przypadku Województwa Kujawsko-Pomorskiego doświadczenia Cult-CreaTE wykorzystano w tworzeniu działań służących usprawnieniu funkcjonowania Szlaku Piastowskiego. Będzie to możliwe dzięki wdrażaniu w życie dobrych praktyk w zakresie kreowania nowych produktów i ulepszeniu zarządzania. W obu przypadkach istotne będzie włączenie małych i średnich przedsiębiorstw oraz uwzględnienie trendów w rozwoju CCT. Do tej pory wykorzystanie tych aspektów było słabą stroną Szlaku Piastowskiego.

 

Inteligentne specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału endogennego regionu w zakresie kultury i historii. Z założenia mają doprowadzić do rozwoju innowacyjnych i nowatorskich metod, technik i technologii konserwatorskich, prezentacji zasobów, rozwoju działalności twórczych, kreatywności związanej z efektywnym wykorzystaniem regionalnych zasobów kultury, sztuki i dziedzictwa historycznego i ich komercjalizacji. Wynikiem uksztaltowania takich postaw będzie kreatywność społeczna, która (m.in.) stanowić będzie podstawę rozwoju tzw. przemysłów kreatywnych (działalności twórczych), bazujących na wykorzystaniu regionalnych zasobów kapitału intelektualnego, dziedzictwa kulturowego i sztuki.

 

Powstały Plan Działania zakłada działania jak:

  • Wykreowanie pakietu produktów CCT w regionie, w szczególności związanych bezpośrednio z Szlakiem Piastowskim, współtworzonych we współpracy z SMEs i CCIs.
  • Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy służącego usprawnieniu zarządzania Szlakiem Piastowskim i włączającego w jego rozwój CCIs regionu.

 

Cały dokument tutaj

 

W najbliższy piątek (28.05) odbędzie się spotkanie z interesariuszami samorządu województwa w działaniach na Szlaku Piastowskim. Podczas spotkania podsumujemy dotychczasową pracę i omówimy najbliższe działania, mające na celu realizację założonych planów.

 

Program współpracy międzyregionalnej Interreg Europa pomaga władzom regionalnym i lokalnym w całej Europie w opracowywaniu i realizacji lepszej polityki. Poprzez tworzenie środowiska i możliwości dzielenia się różnymi rozwiązaniami, jego celem jest zapewnienie, że inwestycje rządowe, innowacje i wysiłki wdrożeniowe doprowadzą do zintegrowanego i zrównoważonego wpływu na ludzi i miejsca.

 

Istnieją rozwiązania, które mogą pomóc europejskim regionom stać się najlepszymi, jakimi mogą być. Obecnie UE kładzie duży nacisk na utorowanie regionom drogi do pełnego wykorzystania ich potencjału – poprzez pomoc w wykorzystaniu ich wrodzonych atutów, przy jednoczesnym wykorzystaniu szans, które oferują możliwości postępu gospodarczego, społecznego i środowiskowego.

 

Aby osiągnąć ten cel, Program Interreg Europa oferuje regionalnym i lokalnym władzom publicznym w całej Europie możliwości wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie polityki publicznej w praktyce, co przyczynia się do poprawy strategii dla ich obywateli i społeczności.