Współpraca Międzynarodowa

INTERREG EUROPA upowszechniła bazę poszukiwania partnerów projektowych

Na oficjalnej stronie międzyregionalnego programu INTERREG EUROPA 2014-2020 udostępniono bazę, w której można szukać partnerów projektowych: http://www.interreg4c.eu/nc/project/search

Celem programu jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (programy regionalne i krajowe), a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 359 mln euro. Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów regionalnych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit, posiadające osobowość prawną). Instytucje z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mogą współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego etc.).

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
W programie międzyregionalnym maksymalny poziom dofinansowania EFRR dla wszystkich, w tym polskich partnerów (refundacja) wynosi:

  • władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego: do 85 proc. poniesionych wydatków kwalifikowalnych,
  • podmioty prywatne o charakterze non-profit: do 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

W Projektach współpracy międzyregionalnej muszą ze sobą współpracować partnerzy z co najmniej trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi UE.