Współpraca Międzynarodowa

UWAGA !!! Już wkrótce II nabór w Programach EWT

Interreg Region Morza Bałtyckiego

 

Pod koniec lutego 2016 roku Komitet Monitorujący ustali cele szczegółowe w II naborze koncepcji projektowych, a już 1 marca 2016 roku rozpocznie się II nabór w priorytetach 1-3. Warto pamiętać, że nabory standardowych projektów w programie BSR są dwuetapowe. Tylko wnioskodawcy koncepcji projektów (ang. concept note) wybranych w 1. etapie (między 12 maja a połową czerwca 2016 roku) będą mogli wziąć udział w etapie 2., w którym złożą pełny wniosek projektu. Zakończenie drugiego etapu naboru planuje się na wrzesień 2016  roku. Ostateczne zatwierdzenie aplikacji projektowych przewiduje się na maj 2017 roku, po czym zostaną podpisane umowy o dofinansowanie projektów.

Pakiet aplikacyjny obowiązujący w drugim naborze oraz wszystkie dodatkowe informacje o procedurze aplikacyjnej znajdą Państwo pod adresem: http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/second-call-for-applications.html

 

Priorytety:

 1. POTENCJAŁ DLA INNOWACJI
  • Infrastruktura badań i innowacji
  • Inteligentna specjalizacja
  • Innowacja nietechnologiczna

 

 1. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
  • Czyste wody
  • Energia odnawialna
  • Efektywność energetyczna
  • Zasobooszczędny niebieski wzrost

 

 1. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPOR
  • Interoperacyjność transportu
  • Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi
  • Bezpieczeństwo morskie
  • Żegluga przyjazna środowisku
  • Przyjazna środowisku mobilność miejska

Partnerzy projektów:

 • Partner wiodący – tylko instytucja publiczna z państw UE objętych programem lub Norwegii;
 • Partner projektu;
 • Partner stowarzyszony.

W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego Programem: partner wiodący i co najmniej dwóch partnerów projektu.

 

Jeżeli szukają Państwo partnerów do swoich koncepcji projektowych, zachęcamy do skorzystania z Partner search – Interreg Baltic Sea Region Programme (LinkedIn group) oraz narzędzie Project ideas/Partner search

Wypełniony project idea form można przesyłać na adres: ideas@eu.baltic.net prosząc o konsultację pisemną, telefoniczną lub przez skype’a.

 

WAŻNE: Konsultacje pomysłów na projekt ze Wspólnym Sekretariatem w Rostocku odbywają się tylko w języku angielskim.

 

Inne wydarzenia w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego:

 • 23 luty 2016 r. – Wspólne seminarium programów Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego w Katowicach;
 • 16-17 marca 2016 r. Ryga (Łotwa) – Seminarium Informacyjne dla koncepcji projektowych z II naboru (rejestracja do 29 lutego 2016 r. poprzez link: http://www.interreg-baltic.eu/registration-informationseminar.html);
 • 23-24 maja 2016 r. Gdańsk – Konferencja Morza Bałtyckiego w ramach Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego;
 • 7-9 listopada 2016 r.  – VII Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Interreg Europa

 

Drugi nabór dla aplikacji projektowych w ramach Programu Interreg Europa odbędzie się w terminie: 5 kwietnia – 13 maja 2016 roku (http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/).

 

Priorytety:

 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT związanych z infrastrukturą badań i innowacji i podnoszeniem zdolności, szczególnie w ramach Strategii Inteligentnych Specjalizacji.
  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT wspierających wprowadzanie innowacji przez podmioty prowadzące działalność w ramach regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach „inteligentnej specjalizacji” i szans innowacyjnych.

 

 1. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT wspierających MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

 

 1. Gospodarka niskoemisyjna

 

 • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną

 

 1. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

 

 • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
 • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT służących zwiększaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji oraz zarządzania efektami działalności środowiskowej.

Partnerzy projektów:

 • Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego z UE
 • Prywatne podmioty non-profit z UE (nie mogą być partnerami wiodącymi)
 • Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i prywatne podmioty non-profit z Norwegii
 • Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i prywatne podmioty non-profit ze Szwajcarii (nie mogą być partnerami wiodącymi)

Na stronie Programu Interreg Europa istnieje możliwość znalezienia partnerów do projektów (http://www.interregeurope.eu/account/registration/).

Partnerstwo: min. 3 partnerów, w tym 2 z różnych państw UE (rekomendacja Wspólnego Sekretariatu: 5 – 10)

Opcja partnera doradczego – możliwość współpracy z partnerami w postaci uczelni, instytutów itp. z Polski, innych państw

 

Zasady realizacji projektu:

 

Dwa etapy wdrażania

Etap 1

Poświęcony wymianie doświadczeń w zakresie polityk oraz przygotowaniom do wdrożenia wniosków ze współpracy (plan działania).

Etap 2

Poświęcony monitorowaniu realizacji każdego z planów działania.

 

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa aktywnie pomaga wnioskodawcom projektów za pomocą Internetu, przez telefon, podczas spotkań.

 

WAŻNE: Konsultacje pomysłów na projekt ze Wspólnym Sekretariatem odbywają się w języku angielskim.

 

Inne wydarzenia w ramach Programu Interreg Europa:

 

Interreg Europa Środkowa

 

Drugi nabór aplikacji projektowych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa wystartuje przed końcem kwietnia 2016 roku, tuż po obradach Komitetu Monitorującego, który odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia br.

 

Nabór będzie otwarty dla wszystkich czterech priorytetów i ich celów szczegółowych, ale tym razem jego przebieg będzie jednoetapowy.

Uaktualnione dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane przed oficjalną datą rozpoczęcia drugiego naboru.

Priorytety:

 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
  • Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej
  • Podnoszenie poziomu Wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej

 

 1. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
  • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej
  • Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu
  • Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2

 

 1. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
  • Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
  • Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego
  • Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich

 

 1. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych
  • poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi
  • poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku

Partnerzy projektów:

 • Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego
 • Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne, mające osobowość prawną
 • Organizacje międzynarodowe działające według prawa krajowego jednego z państw członków programu oraz, pod pewnymi warunkami, organizacje działające według prawa międzynarodowego
 • Instytucje prywatne mogą być partnerami wiodącymi we wszystkich priorytetach programu
 • Instytucje prywatne muszą spełniać minimalne kryteria zdolności finansowej

Na stronie Programu Interreg Europa Środkowa istnieje możliwość zamieszczania pomysłów projektowych, co ułatwia znalezienie partnerów (http://www.interreg-central.eu/other-pages/project-ideas/).

 

Ponadto można przyłączyć się do grup dyskusyjnych (https://www.linkedin.com/in/centraleuropeprogramme), w celu promowania swoich pomysłów na projekty oraz wyszukania partnerów.

 

W przygotowaniu aplikacji projektowych swoją pomoc oferuje Wspólny Sekretariat w Wiedniu podczas spotkania, telefoniczne lub za pomocą komunikatorów internetowych.

 

WAŻNE: Konsultacje pomysłów na projekt ze Wspólnym Sekretariatem w Wiedniu odbywają się tylko w języku angielskim.

 

Inne wydarzenia w ramach Programu Interreg Europa Środkowa:

 • 23 luty 2016 r. – Wspólne seminarium programów Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego w Katowicach;
 • 14-16 czerwca 2016 r. – Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii w Brukseli (http://www.eusew.eu/about-conference).

 

Zachęcamy do składania aplikacji projektowych.

 

Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

Logo Programu INTERREG EuropaLogo Programu INTERREG Europa ŚrodkowaLogo Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego