Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg

Konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem w ramach 3 naboru wniosków Interreg Europa

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że do 30 czerwca br. aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

 

W związku z tym, Wspólny Sekretariat (Lille, Francja) zaprasza do korzystania z bezpłatnych konsultacji (po uprzedniej rejestracji on-line):

21 kwietnia 2017 – wirtualna godzina pytań i odpowiedzi

25 kwietnia 2017 – webinarium dla aplikantów wiodących na temat tworzenia konsorcjum partnerskiego

26 kwietnia 2017  – webinarium dla aplikantów wiodących na temat opracowywania metodologii projektu

27 kwietnia 2017webinarium dla aplikantów wiodących na temat zarządzania, budżetu i finansów projektu

28 kwietnia 2017 – webinarium dla aplikantów wiodących na temat tworzenia strategii komunikacji

5 maja 2017wirtualna godzina pytań i odpowiedzi

12 maja 2017wirtualna godzina pytań i odpowiedzi

 

Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku – roboczym języku programu Interreg Europa.

 

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl). Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl Punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa – Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy. W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi.

 

***


Program
Interreg Europa – www.interregeurope.eu

Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki. Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.). W programie mogą uczestniczyć władze publiczne wszystkich szczebli, podmioty prawa publicznego i podmioty non-profit z osobowością prawną.

 

Projekty z polskimi partnerami wiodącymi

 

Projekt ESSPO

Partnerzy z Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Estonii i Niemiec zajmują się poprawą konkurencyjności sektora MŚP, w tym większego angażowania go w procesy innowacji. Liderem przedsięwzięcia jest  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Poznańska Fundacja odnosi się we wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (RPO), koncentrując się nad wypracowaniem nowatorskich rozwiązań dla wybranych celów szczegółowych. Nowopowstałe rozwiązania wspomogą proces wyboru nowych projektów w regionie oraz usprawnią zarządzanie programem. List poparcia podpisała Fundacji Instytucja Zarządzająca RPO – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

 

Projekt CRinMA

We współpracy transgranicznej partnerzy z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoch upatrują możliwości wzmocnienia ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich. Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W projekcie uczestniczy także Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Obie polskie instytucje odnoszą się do transgranicznego programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) Interreg V-A PL-SK – Poland-Slovakia, dla którego opracują nowe zapisy o unikatowej wartości dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich, planując w ten sposób dodatkowe wsparcie dla regionów, gdzie występuje ono w postaci materialnej i niematerialnej. List poparcia podpisało polskim partnerom Ministerstwo Rozwoju, Instytucja Zarządzająca programem EWT.