Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Stan prac nad ZIT wojewódzkim

Stan prac nad ZIT wojewódzkim

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, za pomocą którego w okresie programowania 2014-2020 będą realizowane strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Kalendarium

 1. W lipcu 2013 r. odbyło się spotkanie Marszałka z Prezydentem Miasta Bydgoszczy i Prezydentem Miasta Torunia, na którym zaprezentowano pierwszą propozycję ze strony Samorządu Województwa dotyczącą zasad wdrażania ZIT-u, sposobu przygotowania Strategii ZIT, warunków organizacyjnych, obszarów tematycznych oraz poruszono kwestie związane z delimitacją. 
  Propozycje przedstawione podczas spotkania przez samorząd województwa
 2. 3 października 2013 r. do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia, Starosty Bydgoskiego, Starosty Toruńskiego, Burmistrza Chełmży, Wójta Gminy Chełmża, Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz Wójta Gminy Czernikowo wystosowano pismo z prośbą o opinię na temat wariantów zasięgu obszaru funkcjonalnego miast wojewódzkich – Bydgoszczy i Torunia (wariant I delimitacja przygotowania przez MRR, wariant – II – rozszerzenie o gminę Nakło nad Notecią, Miasto i Gminę Chełmża oraz Gminę Czernikowo).
 3. Wszyscy zainteresowani przychylili się do rozszerzonego wariantu. Jednocześnie Prezydent Torunia zaproponował rozważenie poszerzenia wariantu II o miasto i gminę Aleksandrów Kujawski oraz miasto Ciechocinek. Dodatkowo Prezydent Bydgoszczy i Prezydent Torunia zaznaczyli, iż akceptacja rozszerzenia obszaru ZIT wojewódzkiego jest uzależniona od zwiększenia alokacji na ten instrument.
 4. W listopadzie 2013 r. odbyło się spotkanie robocze, na którym przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego omówili wstępne założenia w zakresie typów projektów planowanych do realizacji w formule ZIT. Omówiono również kwestie porozumienia Związku ZIT, w tym struktury organizacyjnej oraz obsługi technicznej Związku.
  Prezentacja przedstawiona podczas spotkania
 5. W dniu 2 grudnia 2013 r. na posiedzeniu Zarządu zostały przekazane informacje o opinii zainteresowanych stron w zakresie rozszerzenia obszaru ZIT wojewódzkiego. Marszałek Województwa zarekomendował obszar wskazany przez MRR. Zdecydowano również, iż należy zorganizować spotkanie Marszałka Województwa z Prezydentem Miasta Bydgoszczy i Prezydentem Miasta Torunia, w sprawie ZIT wojewódzkiego.
 6. Pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. zainteresowane strony zostały poinformowane, iż Zarząd Województwa zdecydował o przyjęciu do dalszych prac bazowego wariantu delimitacji wg. prof. P. Śleszyńskiego – PAN.
 7. W związku z licznymi i powtarzającymi się wnioskami o poszerzenie obszaru ZIT wojewódzkiego, w grudniu ubiegłego roku Departament Planowania Regionalnego podjął prace nad pogłębioną analizą w zakresie delimitacji ZIT wojewódzkiego w odniesieniu do możliwości potencjalnego rozszerzenia tego obszaru. W pracach uwzględniono jako wyjściowe wnioski z badań prof. P. Śleszyńskiego (wykorzystane jako wytyczne MIiR), zleconą przez Urząd Marszałkowski niezależną ekspertyzę delimitacyjną obszarów funkcjonalnych dla W K-P, przygotowaną przez prof. T. Kaczmarka z Centrum Badań Metropolitalnych w Poznaniu, a także analizy własne Urzędu Marszałkowskiego.
 8. 2 stycznia 2014 r. Miasto Bydgoszcz jako lider projektu współfinansowanego z POPT podpisało umowę z firmą zewnętrzną na przygotowanie m.in. Strategii ZIT wojewódzkiego. Termin zakończenia prac nad Strategią – koniec kwietnia 2014 r.
 9. 3 stycznia 2014 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z władzami obu miast, na którym przekazano Prezydentom drugą wersję propozycji Samorządu Województwa w zakresie przygotowania i realizacji „ZIT wojewódzkiego”, tj.  analizę delimitacyjną opracowaną przez Departament Planowania Regionalnego wraz z innymi materiałami dotyczącymi propozycji działań na rzecz ZIT (m.in. harmonogram działań, struktura organizacyjna Związku ZIT). 
  Propozycje przedstawione podczas spotkania przez samorząd województwa
 10. Rada Miasta Bydgoszczy w dniu 29 stycznia 2014 r. podjęła uchwałę upoważniającą Prezydenta Bydgoszczy do podpisania porozumienia międzygminnego. Załącznikiem do przedmiotowej uchwały jest projekt porozumienia
 11. 7 lutego 2014 r. z inicjatywy Starosty Bydgoskiego i Starosty Toruńskiego odbyło się w Dąbrowie Chełmińskiej ze stronami zainteresowanymi współpracą w ramach „ZIT wojewódzkiego”. Pani Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało poproszona o przeprowadzenie mediacji w kwestii podpisania porozumienia. 
  Prezentacja przedstawiona podczas spotkania
 12. 18 lutego 2014 r. z inicjatywy Przewodniczącej Sejmiku Województwa zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z Prezydentem Bydgoszczy i Prezydentem Torunia w celu podjęcia rozmów na temat porozumienia dotyczącego funkcjonowania „ZIT wojewódzkiego” w naszym regionie.
 13. W dniu 21 lutego 2014 r. Marszałek Województwa wystosował do Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej pismo informujące o zaistniałej sytuacji braku porozumienia pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem i pozostałymi partnerami we sprawie „ZIT wojewódzkiego”. W przedmiotowym piśmie poruszone zostały również kwestie ponownej analizy powiązań funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich kujawsko-pomorskiego oraz propozycje ewentualnych zmian w wytycznych ministerialnych, dotyczących procesu koordynacji w zakresie funkcjonowania instrumentu ZIT.
  Pismo Marszałka Piotra Całbeckiego do Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z 21 lutego 2014 r. 
 14. W związku z brakiem porozumienia między Bydgoszczą i Toruniem oraz pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, w dniu 27 lutego 2014 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w którym uczestniczyli samorządowcy zainteresowani współpracą w ramach instrumentu ZIT na poziomie wojewódzkim. W trakcie spotkania zostały przedstawione propozycje Zarządu Województwa, które mogłyby usprawnić proces wdrażania „ZIT wojewódzkiego” w naszym regionie. 
  • Prezentacje przedstawione podczas spotkania:
 15. 6 marca 2014 r. Marszałek Województwa wystosował kolejne pismo do Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej, z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii dwóch obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich, w których odrębnie byłyby realizowane przedsięwzięcia w formule ZIT oraz w kwestii nierównego podziału środków unijnych na poziomie krajowym dla Bydgoszczy i Torunia, w perspektywie finansowej 2007-2013.
  Pismo Marszałka Piotra Całbeckiego do Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z 6 marca 2014 r. 
 16. 17 marca 2014 r. przedstawiciele samorządów: Miasta Bydgoszcz, Gminy Białe Błota, Gminy Dobrcz, Gminy Osielsko, Miasta i Gminy Solec Kujawski, Gminy Dąbrowa Chełmińska, Gminy Koronowo, Gminy Nowa Wieś Wielka, Gminy Szubin oraz Powiatu Bydgoskiego podpisali Deklarację przystąpienia do Związku ZIT wojewódzkiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 17. 21 marca 2014 r. zostało podpisane Stanowisko samorządów wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie udziału w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Dokument sygnowały: Gmina Miasta Toruń, Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Łubianka, Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Łysomice, Gmina Miasto Chełmża, Gmina Obrowo, Gmina Chełmża, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Unisław, Gmina Czernikowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Zławieś Wielka, Gmina Lubicz i Powiat Toruński.
 18. 27 marca 2014 r. odbyło się spotkanie z udziałem Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie porozumienia dla „ZIT wojewódzkiego”. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Marszałek Piotr Całbecki, Pani Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Pan Poseł Tomasz Lenz.
 19. 3 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Toruń w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego i upoważniła prezydenta do zawarcia stosownego porozumienia.
 20. 4 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 21. W dniu 8 kwietnia 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 22. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie
 23. 30.05.2014 – 13.06.2014 odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT przygotowanych przez Związek ZIT.
 24. 5 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie stanu prac nad Strategią ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędów Miast Bydgoszczy i Torunia oraz MIiR.
 25. 8 września 2014 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. 
 26. 26 listopada 2014 r. w  Warszawie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podczas, którego została przekazana informacja dotycząca konieczności dostosowania partnerstw ZIT do pełnienia funkcji IP, w celu lepszego umocowania prawnego, rekomendując formułę Stowarzyszenia. Pracownicy MIiR przedstawili również na w/w spotkaniu schematy w zakresie minimalnego powierzenia zadań dla Związków ZIT. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również uwagi eksperta do Strategii ZIT.
 27. 16 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym zapisy dot. wdrożenia instrumentu ZIT. 
 28. 18-20 stycznia 2015 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty zorganizowane przez MIiR dla przedstawicieli Związków ZIT, Instytucji Zarządzających RPO, POIiŚ, POPW, POPT oraz ekspertów niezależnych, na których omówiono m.in. formy prawne Związku ZIT.

  Prezentacje przedstawione na warsztatach zorganizowanych przez  MIiR:

 29. 22 stycznia 2015 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkanie sygnatariuszy Związku ZIT, na którym została przedstawiona prezentacja dotycząca założeń RPO województwa kujawsko-pomorskiego, informacja dotycząca aktualizacji Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 oraz propozycja harmonogramu współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO.

  Prezentacje przedstawione podczas spotkania:

 30. 18 marca 2015 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
 31. 1 kwietnia 2015 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
 32. 13 maja 2015 r. odbyło się II posiedzenie Zarządu ZIT. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na posiedzeniu Zarząd ZIT podjął uchwałę opiniującą pozytywnie jednolitą treść nowego porozumienia na rzecz realizacji ZIT.
 33. 28 maja 2015 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu członkowie KS ZIT przyjęli uchwałę w sprawie treści porozumienia na rzecz realizacji ZIT.
 34. 11 czerwca 2015 r. odbyło się III posiedzenie Zarządu ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Członkowie Zarządu ZIT przyjęli m.in. projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
 35. 29 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie realizacji ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Tekst jednolity Porozumienia
 36. 29 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020
  Porozumienie pomiędzy IZ a IP 
 37. W dniu 27 października 2015 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu członkowie KS ZIT BTOF przyjęli uchwały dotyczące regulaminu pracy Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF, podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu  realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2015 r. oraz przyjęcia dokumentu „Planu Komunikacji Wewnętrznej”.
 38. W dniu 15 lutego 2016 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF z udziałem przedstawiciela IZ RPO WK-P. Członkowie KS ZIT BTOF przyjęli uchwałę dotyczącą zaopiniowania projektu Strategii ZIT BTOF
 39. W dniu 15 lutego 2016 r. przekazano projekt Strategii ZIT BTOF do Ministerstwa Rozwoju oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w celu zaopiniowania
 40. W dniach 30-31 maja 2016 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu Członkowie KS ZIT BTOF m.in. pozytywnie zaopiniowali projekt Strategii ZIT BTOF
 41. W dniu 14 czerwca podpisano Aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Aneks do Porozumienia pomiędzy IZ a IP; Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem z dnia 14 czerwca 2016 r.
 42. 20 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął opinię w sprawie Strategii ZIT (uchwała Nr 29/1089/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania przez IZ RPO Strategii ZIT BTOF w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) (załącznik)
 43. Pismem z dnia 27 lipca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przekazało pozytywną opinię dla dokumentu Strategii ZIT BTOF (załącznik)
 44. W dniu 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 48/1889/16 w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
 45. W dniu 8 grudnia 2016 r. podpisano Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Aneks do Porozumienia pomiędzy IZ a IP; Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem z dnia 8 grudnia 2016 r.
 46. Pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przekazało pozytywną ocenę zgodności dla dokumentu Strategii ZIT BTOF z Umową Partnerstwa.
  – Opinia w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa.
 47. W dniu 3 lutego 2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2017 r.,
  – zaopiniowania projektu podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2017 r.,
  – zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 48. Dnia 16 lutego 2017 odbyło się IX posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,
  – zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2017 dla Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P,
  – zaopiniowania kryteriów wyboru projektów zawartych w Planie Działania na rok 2017 dla Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.
 49. Dnia 21 lutego 2017 r. odbyło się V posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia przyjęta zostały uchwały ws.:
  – zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2017 r.,
  – zatwierdzenia  podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2017 r.,
  – zatwierdzenia wykazu przedstawicieli KS ZIT BTOF na obserwatorów członków.
 50. W dniu 23 lutego 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przekazała do Ministerstwa zaktualizowany Plan naprawczy oraz Plan Działań w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w województwie kujawsko-pomorskim.
  – Pismo znak RR-VII-T.7635.1.21.2017,
  – Plan naprawczy 21.02.2017,
  – Plan działania 21.02.2017.(cz.1) (cz.2)
 51. W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się X posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P
 52. Dnia 16 maja 2017 r. odbyło się XI posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.
 53. W dniu 24 maja 2017 r. Zarząd W Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 20/914/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.
  – Uchwała 20 914 17 z dnia 24.05.17
 54. Dnia 16 maja 2017 r. odbyło się XI posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.
 55. W dniu 29 maja 2017 r. podpisano Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  – Aneks do Porozumienia pomiędzy IZ a IP 29.05.17r.
  – Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem z dnia 29.05.2017 r.
 56. Dnia 29 maja 2017 r. odbyło się XII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  – zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  – zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF,
  – zaopiniowania projektu Zasad wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF.
 57. Dnia 29 maja 2017 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia przyjęte zostały uchwały m.in. ws.:
  – zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  – zatwierdzenia projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  – zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF.
 58. W dniu 12 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 27/1269/17 w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
  – Uchwała Nr 27_1269_17 z dnia 12.07.17
 59. Dnia 3 sierpnia 2017 r. odbyło się XIII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęta została uchwała ws.:
  – uchwała dotyczącą zaopiniowania kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący   RPO WK-P dla Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.
 60. Dnia 11 września 2017 r. odbyło się XIV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P
  – zaopiniowania zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17.
 61. W dniu 20 września 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 37/1671/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
  – Uchwała Nr 37 1671 17 z dnia 20.09.17
 62. W dniu 27 września 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie w zakresie postępu wdrażania instrumentu ZIT w kontekście realizacji założeń przyjętych w Planie naprawczym oraz Planie działań.
  Prezentacje przedstawione podczas spotkania:
  – Wdrażanie Instrumentu ZIT BTOF- Biuro ZIT
  – ZIT w RPO 14-20- Biuro ds. Polityki Terytorialnej
 63. W dniu 18 października 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 41/1933/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
  – Uchwała Nr 41 1933 17 z dnia 18.10.17
 64. W dniu 8 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 45/2034/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.
  – Uchwała Nr 45 2034 17 z dnia 8.11.17
 65. W dniu 14 listopada 2017 r. podpisano Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  – Aneks do Porozumienia pomiędzy IZ a IP 14.11.17
  – Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone aneksem z dnia 14.11.2017,
 66. Dnia 14 listopada 2017 r. odbyło się XV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały m.in. uchwały ws.:
  – zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2018,
 67. Dnia 14 listopada 2017 r. odbyło się VII posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – przyjęcia stanowiska Komitetu Sterującego ZIT BTOF w sprawie renegocjacji RPO WK-P 2014-2020.
 68. Dnia 22 stycznia 2018 r odbyło się XVI posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęta została uchwała ws.:
  – zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.
 69. Dnia 13 lutego 2018 r. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2018 r.,
  – zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2018 r.
 70. Dnia 13 lutego 2018 r. odbyło się XVII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania projektu budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2018 r.,
  – zaopiniowania projektu podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2018 r.
 71. Dnia 23 marca 2018 r. odbyło się XVIII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania projektu zmiany harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 72. Dnia 23 marca 2018 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia przyjęte zostały uchwały ws.:
  – zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
  – zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020.
 73. W dniu 20 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 24/1151/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.
  – Uchwała Nr 24 1151 18 z dnia 20.06.2018 r.
 74. W dniu 9 lipca 2018 r. podpisano Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  – Aneks do Porozumienia pomiędzy IZ a IP 9.07.18
  – Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone aneksem z dnia 9.07.2018,
 75. Dnia 28 września 2018 r. odbyło się XX posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały uchwały ws.:
  – projektu uchwały w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla Poddziałania: 5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
  – projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na rok 2019.
 76. W dniu 30 października 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 42/2042/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
  – Uchwała Nr 42 2042 18 z dnia 30.10.18
 77. Dnia 27 listopada 2018 r. odbyło się XXI posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały m.in. uchwały ws.:
  – zwiększenia dofinansowania dla projektów w trybie pozakonkursowym.
 78. Dnia 14 grudnia 2018 r. odbyło się XXII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostały m.in. uchwały ws.:
  – zaopiniowania projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  – zaopiniowania projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 79. Dnia 14 grudnia 2018 r. odbyło się X posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia przyjęte zostały uchwały m.in. ws.:
  – zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  – zatwierdzenia projektu tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 80. W dniu 22 lutego 2019 r. przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaktualizowany Plan działań ZIT w zakresie kontraktacji alokacji oraz wniosków o płatność.
  – Pismo znak FE-IV-T.7635.5.2.2019,
  – Plan działań ZIT w 2019 r_22.02.2019. (cz.1) (cz.2) (cz.3)
 81. Dnia 16 kwietnia 2019 r. w Runowie Krajeńskim odbyło się XI posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę dotyczącą zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF.
 82. Dnia 16 kwietnia 2019 r. odbyło się XXIII posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęta została m.in. uchwały ws.:
  – w sprawie zaopiniowania aktualizacji Strategii ZIT BTOF.
 83. Dnia 31 maja 2019 r. odbyło się XXIV posiedzenie Zarządu ZIT BTOF.
  Podczas posiedzenia Zarządu przyjęte zostało m.in. stanowisko ws.:
  – w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.
 84. W dniu 5 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 22/953/19 w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
  – Uchwała Nr 22 953 19 z dnia 5.06.19