Europejska Współpraca Terytorialna

● Projekty EWT

 
 
CERREC – Europejskie centra napraw i ponownego wykorzystania
Program: Europa Środkowa
Okres realizacji: 2011-2014

Głównym celem projektu jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, zwłaszcza mebli, sprzętu AGD i RTV, ubrań, książek, zabawek itp.  poprzez ponowne wprowadzenie ich na rynek i dalsze wykorzystanie. Termin „ponowne użycie” definiuje Ramowa dyrektywa o odpadach z 2008 r., a jej zapisy powinny być zaadaptowane i wdrożone w przepisach krajowych. Województwo Kujawsko-Pomorskie chce przyczynić się do przekształcenia sektora ponownego wykorzystania w znaczący segment gospodarowania odpadami w Polsce.

Więcej o projekcie tutaj
 
 
The Project CERREC will meet requirements of the new Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC on waste) and foster preparation for reuse as a new form of waste treatment. The challenge of the project is to turn the reuse-sector to a core segment of waste management and to bring it on a broader mainstream to meet the goals of European environmental policies and regulations. CERREC aims at providing tools, developing strategies and promoting ambitious implementation of re-use requirements of the Waste Framework Directive. More on www.cerrec.eu.


 
  
 
RECOMMEND – Ekoinnowacje i Ekozarządzanie dla rozwoju regionalnego
 
Okres realizacji: 2012-2014
Program: INTERREG IVC

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów. W myśl tej wizji projekt RECOMMEND przekazuje wiedzę przedsiębiorcom i władzom publicznym, o możliwości wdrażania nowych założeń środowiskowych w sektorze przedsiębiorstw. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest zainteresowane zebraniem dobrych praktyk w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych oraz zacieśnianiu współpracy biznes-nauka w oparciu o działania z zakresu ochrony środowiska, które mogłyby zostać uruchomione w m.in. regionalnym programie operacyjnym.

Więcej o projekcie tutaj
 
 
One of the EU´s priorities is to foster efficient, greener and sustainable use of resources. Based on that vision RECOMMEND provides enterprises and public authorities information on instruments and funding schemes for new ecological measures in the business sector. Improving eco-management and eco-innovation at a regional level will help to meet the current environmental and economic challenges at the European level.
Kujawsko-Pomorskie Region is interested in gathering good practices in support of cluster initiatives and strengthening cooperation between entrepreneurs and research entities based on the actions of the environment, which could be running on in Regional Operational Program.

RECOMMEND is an INTERREG IVC project running from 1st January 2012 until 31st December 2014. It is co-financed by the European Union’s Regional Development Fund (ERDF).