Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Stan prac nad ZIT wojewódzkim

Stan prac nad ZIT wojewódzkim

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, za pomocą którego w okresie programowania 2014-2020 będą realizowane strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.


Kalendarium

 1. W lipcu 2013 r. odbyło się spotkanie Marszałka z Prezydentem Miasta Bydgoszczy i Prezydentem Miasta Torunia, na którym zaprezentowano pierwszą propozycję ze strony Samorządu Województwa dotyczącą zasad wdrażania ZIT-u, sposobu przygotowania Strategii ZIT, warunków organizacyjnych, obszarów tematycznych oraz poruszono kwestie związane z delimitacją. 
  Propozycje przedstawione podczas spotkania przez samorząd województwa
 2. 3 października 2013 r. do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia, Starosty Bydgoskiego, Starosty Toruńskiego, Burmistrza Chełmży, Wójta Gminy Chełmża, Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz Wójta Gminy Czernikowo wystosowano pismo z prośbą o opinię na temat wariantów zasięgu obszaru funkcjonalnego miast wojewódzkich – Bydgoszczy i Torunia (wariant I delimitacja przygotowania przez MRR, wariant – II – rozszerzenie o gminę Nakło nad Notecią, Miasto i Gminę Chełmża oraz Gminę Czernikowo).
 3. Wszyscy zainteresowani przychylili się do rozszerzonego wariantu. Jednocześnie Prezydent Torunia zaproponował rozważenie poszerzenia wariantu II o miasto i gminę Aleksandrów Kujawski oraz miasto Ciechocinek. Dodatkowo Prezydent Bydgoszczy i Prezydent Torunia zaznaczyli, iż akceptacja rozszerzenia obszaru ZIT wojewódzkiego jest uzależniona od zwiększenia alokacji na ten instrument.
 4. W listopadzie 2013 r. odbyło się spotkanie robocze, na którym przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego omówili wstępne założenia w zakresie typów projektów planowanych do realizacji w formule ZIT. Omówiono również kwestie porozumienia Związku ZIT, w tym struktury organizacyjnej oraz obsługi technicznej Związku.
  Prezentacja przedstawiona podczas spotkania
 5. W dniu 2 grudnia 2013 r. na posiedzeniu Zarządu zostały przekazane informacje o opinii zainteresowanych stron w zakresie rozszerzenia obszaru ZIT wojewódzkiego. Marszałek Województwa zarekomendował obszar wskazany przez MRR. Zdecydowano również, iż należy zorganizować spotkanie Marszałka Województwa z Prezydentem Miasta Bydgoszczy i Prezydentem Miasta Torunia, w sprawie ZIT wojewódzkiego.
 6. Pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. zainteresowane strony zostały poinformowane, iż Zarząd Województwa zdecydował o przyjęciu do dalszych prac bazowego wariantu delimitacji wg. prof. P. Śleszyńskiego - PAN.
 7. W związku z licznymi i powtarzającymi się wnioskami o poszerzenie obszaru ZIT wojewódzkiego, w grudniu ubiegłego roku Departament Planowania Regionalnego podjął prace nad pogłębioną analizą w zakresie delimitacji ZIT wojewódzkiego w odniesieniu do możliwości potencjalnego rozszerzenia tego obszaru. W pracach uwzględniono jako wyjściowe wnioski z badań prof. P. Śleszyńskiego (wykorzystane jako wytyczne MIiR), zleconą przez Urząd Marszałkowski niezależną ekspertyzę delimitacyjną obszarów funkcjonalnych dla W K-P, przygotowaną przez prof. T. Kaczmarka z Centrum Badań Metropolitalnych w Poznaniu, a także analizy własne Urzędu Marszałkowskiego.
 8. 2 stycznia 2014 r. Miasto Bydgoszcz jako lider projektu współfinansowanego z POPT podpisało umowę z firmą zewnętrzną na przygotowanie m.in. Strategii ZIT wojewódzkiego. Termin zakończenia prac nad Strategią – koniec kwietnia 2014 r.
 9. 3 stycznia 2014 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z władzami obu miast, na którym przekazano Prezydentom drugą wersję propozycji Samorządu Województwa w zakresie przygotowania i realizacji „ZIT wojewódzkiego”, tj.  analizę delimitacyjną opracowaną przez Departament Planowania Regionalnego wraz z innymi materiałami dotyczącymi propozycji działań na rzecz ZIT (m.in. harmonogram działań, struktura organizacyjna Związku ZIT). 
  Propozycje przedstawione podczas spotkania przez samorząd województwa
 10. Rada Miasta Bydgoszczy w dniu 29 stycznia 2014 r. podjęła uchwałę upoważniającą Prezydenta Bydgoszczy do podpisania porozumienia międzygminnego. Załącznikiem do przedmiotowej uchwały jest projekt porozumienia
 11. 7 lutego 2014 r. z inicjatywy Starosty Bydgoskiego i Starosty Toruńskiego odbyło się w Dąbrowie Chełmińskiej ze stronami zainteresowanymi współpracą w ramach „ZIT wojewódzkiego”. Pani Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało poproszona o przeprowadzenie mediacji w kwestii podpisania porozumienia. 
  Prezentacja przedstawiona podczas spotkania
 12. 18 lutego 2014 r. z inicjatywy Przewodniczącej Sejmiku Województwa zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z Prezydentem Bydgoszczy i Prezydentem Torunia w celu podjęcia rozmów na temat porozumienia dotyczącego funkcjonowania "ZIT wojewódzkiego" w naszym regionie.
 13. W dniu 21 lutego 2014 r. Marszałek Województwa wystosował do Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej pismo informujące o zaistniałej sytuacji braku porozumienia pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem i pozostałymi partnerami we sprawie „ZIT wojewódzkiego”. W przedmiotowym piśmie poruszone zostały również kwestie ponownej analizy powiązań funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich kujawsko-pomorskiego oraz propozycje ewentualnych zmian w wytycznych ministerialnych, dotyczących procesu koordynacji w zakresie funkcjonowania instrumentu ZIT.
  Pismo Marszałka Piotra Całbeckiego do Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z 21 lutego 2014 r. 
 14. W związku z brakiem porozumienia między Bydgoszczą i Toruniem oraz pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, w dniu 27 lutego 2014 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w którym uczestniczyli samorządowcy zainteresowani współpracą w ramach instrumentu ZIT na poziomie wojewódzkim. W trakcie spotkania zostały przedstawione propozycje Zarządu Województwa, które mogłyby usprawnić proces wdrażania "ZIT wojewódzkiego" w naszym regionie. 

  • Prezentacje przedstawione podczas spotkania:
 15. 6 marca 2014 r. Marszałek Województwa wystosował kolejne pismo do Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej, z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii dwóch obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich, w których odrębnie byłyby realizowane przedsięwzięcia w formule ZIT oraz w kwestii nierównego podziału środków unijnych na poziomie krajowym dla Bydgoszczy i Torunia, w perspektywie finansowej 2007-2013.
  Pismo Marszałka Piotra Całbeckiego do Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z 6 marca 2014 r. 
 16. 17 marca 2014 r. przedstawiciele samorządów: Miasta Bydgoszcz, Gminy Białe Błota, Gminy Dobrcz, Gminy Osielsko, Miasta i Gminy Solec Kujawski, Gminy Dąbrowa Chełmińska, Gminy Koronowo, Gminy Nowa Wieś Wielka, Gminy Szubin oraz Powiatu Bydgoskiego podpisali Deklarację przystąpienia do Związku ZIT wojewódzkiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 17. 21 marca 2014 r. zostało podpisane Stanowisko samorządów wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie udziału w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Dokument sygnowały: Gmina Miasta Toruń, Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Łubianka, Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Łysomice, Gmina Miasto Chełmża, Gmina Obrowo, Gmina Chełmża, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Unisław, Gmina Czernikowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Zławieś Wielka, Gmina Lubicz i Powiat Toruński.
 18. 27 marca 2014 r. odbyło się spotkanie z udziałem Pani Premier Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie porozumienia dla „ZIT wojewódzkiego”. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Marszałek Piotr Całbecki, Pani Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Pan Poseł Tomasz Lenz.
 19. 3 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Toruń w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego i upoważniła prezydenta do zawarcia stosownego porozumienia.
 20. 4 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 21. W dniu 8 kwietnia 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 22. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie
 23. 30.05.2014 – 13.06.2014 odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT przygotowanych przez Związek ZIT.
 24. 5 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie stanu prac nad Strategią ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędów Miast Bydgoszczy i Torunia oraz MIiR.
 25. 8 września 2014 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. 
 26. 26 listopada 2014 r. w  Warszawie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podczas, którego została przekazana informacja dotycząca konieczności dostosowania partnerstw ZIT do pełnienia funkcji IP, w celu lepszego umocowania prawnego, rekomendując formułę Stowarzyszenia. Pracownicy MIiR przedstawili również na w/w spotkaniu schematy w zakresie minimalnego powierzenia zadań dla Związków ZIT. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również uwagi eksperta do Strategii ZIT.
 27. 16 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym zapisy dot. wdrożenia instrumentu ZIT. 
 28. 18-20 stycznia 2015 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty zorganizowane przez MIiR dla przedstawicieli Związków ZIT, Instytucji Zarządzających RPO, POIiŚ, POPW, POPT oraz ekspertów niezależnych, na których omówiono m.in. formy prawne Związku ZIT.

  Prezentacje przedstawione na warsztatach zorganizowanych przez  MIiR:
 29. 22 stycznia 2015 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkanie sygnatariuszy Związku ZIT, na którym została przedstawiona prezentacja dotycząca założeń RPO województwa kujawsko-pomorskiego, informacja dotycząca aktualizacji Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 oraz propozycja harmonogramu współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO.

  Prezentacje przedstawione podczas spotkania:
 30. 18 marca 2015 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
 31. 1 kwietnia 2015 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
 32. 13 maja 2015 r. odbyło się II posiedzenie Zarządu ZIT. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na posiedzeniu Zarząd ZIT podjął uchwałę opiniującą pozytywnie jednolitą treść nowego porozumienia na rzecz realizacji ZIT.
 33. 28 maja 2015 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu członkowie KS ZIT przyjęli uchwałę w sprawie treści porozumienia na rzecz realizacji ZIT.
 34. 11 czerwca 2015 r. odbyło się III posiedzenie Zarządu ZIT z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Członkowie Zarządu ZIT przyjęli m.in. projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
 35. 29 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie realizacji ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Tekst jednolity Porozumienia
 36. 29 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020
  Porozumienie pomiędzy IZ a IP 
 37. W dniu 27 października 2015 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu członkowie KS ZIT BTOF przyjęli uchwały dotyczące regulaminu pracy Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF, podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu  realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w 2015 r. oraz przyjęcia dokumentu "Planu Komunikacji Wewnętrznej".
 38. W dniu 15 lutego 2016 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF z udziałem przedstawiciela IZ RPO WK-P. Członkowie KS ZIT BTOF przyjęli uchwałę dotyczącą zaopiniowania projektu Strategii ZIT BTOF
 39. W dniu 15 lutego 2016 r. przekazano projekt Strategii ZIT BTOF do Ministerstwa Rozwoju oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w celu zaopiniowania
 40. W dniach 30-31 maja 2016 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT BTOF z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu Członkowie KS ZIT BTOF m.in. pozytywnie zaopiniowali projekt Strategii ZIT BTOF
 41. W dniu 14 czerwca podpisano Aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Aneks do Porozumienia pomiędzy IZ a IP; Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem z dnia 14 czerwca 2016 r.
 42. 20 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął opinię w sprawie Strategii ZIT (uchwała Nr 29/1089/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania przez IZ RPO Strategii ZIT BTOF w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) (załącznik)
 43. Pismem z dnia 27 lipca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przekazało pozytywną opinię dla dokumentu Strategii ZIT BTOF (załącznik)
 44. W dniu 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 48/1889/16 w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
 45. W dniu 8 grudnia 2016 r. podpisano Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Aneks do Porozumienia pomiędzy IZ a IP; Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem z dnia 8 grudnia 2016 r.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone