Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 01 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 111 wniosków.
Czytaj dalej

Realizacji badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przystępuje do realizacji badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych” – opracowywanego w ramach monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Plan Modernizacji 2020+.
Czytaj dalej
Rada Modernizacji 4 spotkanie

4 spotkanie Rady Modernizacji – 30 marca 2016 r.

Za nami już 4 spotkanie Rady Modernizacji. W środę, 30 marca br. w trakcie posiedzenia, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jednym z tematów było przedstawienie informacji nt. Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dokument, który omówiła p. Agnieszka Imiela z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 stycznia br. i określa zasady oraz oczekiwane efekty wspierania rewitalizacji z RPO WK-P na lata 2014-2020.
Czytaj dalej
3 spotkanie Rady Modernizacji

Rada Modernizacji – spotkanie 3, ostatnie w 2015 r.

Trzecie już spotkanie Rady Modernizacji, które odbyło się w 27 października 2015 r. było przede wszystkim okazją do zaprezentowania aktualnego stanu prac nad Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020, jako najważniejszym dokumentem programowym, wymaganym przez Komisję Europejską dla uruchomienia środków z perspektywy finansowej 2014-2020 i jednocześnie będącym konsekwencją zapisów w strategii rozwoju województwa. Prezentacja p. Rafała Pietrucienia, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zbiegła się w czasie z trwającymi właśnie konsultacjami społecznymi dokumentu. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z dokumentem i udziału w dyskusji, dotyczącej planowanych do realizacji inwestycji drogowych i kolejowych.
Czytaj dalej
2 posiedzenie Rady Modernizacji

2 posiedzenie Rady Modernizacji – 01 lipca 2015 r

Drugie posiedzenie Rady Modernizacji zainaugurowało wręczenie powołań pięciu nowym członkom Rady. Powołanie otrzymali: p. Agnieszka Lange-Olszewska, Dyrektor Generalna Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, p. dr Marlena Maślanka, Dyrektor Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, p. Grzegorz Grześkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Oddziału w Bydgoszczy, p. Marek Hahn, Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz p. Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.
Czytaj dalej