Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Agenda Miejska UE – zaangażujmy się w partnerstwa

W dniu 30 maja 2016 r. ministrowie państw członkowskich UE odpowiedzialni za rozwój miast przyjęli Pakt Amsterdamski, ustanawiający Agendę Miejską UE, który tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy zainteresowanych stron, w celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityk UE.

 

Pakt ten jest deklaracją, która wyznacza cele, tematy priorytetowe, działania i ramy operacyjne Agendy Miejskiej UE. Tym samym miastom stworzona została możliwość uczestniczenia nie tylko we wdrażaniu, ale także w kształtowaniu przyszłych polityk unijnych, prawodawstwa, instrumentów finansowych oraz dzielenia się najlepszymi praktykami. Dlatego warto by miasta skorzystały z tej możliwości i zaangażowały się już na wczesnym etapie w konsultacje nad efektami europejskich zapisów prawnych.

 

Przyjętym mechanizmem realizacji Agendy Miejskiej UE są partnerstwa, tj. współpraca przedstawicieli państw członkowskich UE, właściwych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, miast, organizacji i ekspertów zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim. Docelowo partnerstwa mają się utworzyć we wszystkich 12 priorytetowych tematach Agendy Miejskiej UE, które są obecnie kluczowe dla miast:

 • integracja migrantów i uchodźców,
 • jakość powietrza,
 • ubóstwo miejskie,
 • mieszkalnictwo,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym (celem jest zwiększenie ponownego wykorzystania, naprawy oraz recyclingu posiadanych materiałów i produktów),
 • miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce (celem jest wypracowanie rekomendacji, dzięki którym miasta zwiększą dobrobyt oraz stopień zatrudnienia),
 • przystosowanie do zmian klimatycznych (celem jest przewidywanie negatywnych skutków zmian klimatu oraz podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód dla miast),
 • przemiany energetyczne (ukierunkowany jest na wypracowanie rekomendacji dla długoterminowych zmian w systemach energetycznych –  np. gospodarka odnawialna i efektywność energetyczna),
 • zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym (koncentruje się na zmianach przestrzennych w miastach i ich wpływie na jakość życia, w tym podejmuje tematy dotyczące kurczenia się miast, inwestycji brownfield/greenfield, suburbanizacji czy zieleni miejskiej),
 • mobilność miejska (jego cele dotyczą wypracowania rozwiązań dla skutecznej i zrównoważonej mobilności miejskiej, opartej o transport publiczny, tzw. miękka mobilność oraz dostępność),
 • cyfryzacja (celem jest zapewnienie lepszej jakości usług publicznych w oparciu o poprawę skuteczności zbierania danych, zarządzania nimi, czy jakości usług cyfrowych),
 • innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne (dotyczy zwiększenia efektywności i innowacyjnego podejścia w zamówieniach publicznych).  

 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że do tej pory uruchomiono już 4 partnerstwa poświęcone tematom: jakość powietrza, ubóstwo miejskie (udział z Polski w tym partnerstwie bierze Łódź), mieszkalnictwo (udział z Polski w tym partnerstwie bierze Poznań) oraz integracja migrantów i uchodźców. Pozostało więc 8 tematów priorytetowych, w ramach których możliwe jest jeszcze zawiązanie współpracy.

 

Celem partnerstw, tworzonych na zasadzanie dobrowolności, jest analiza danego tematu Agendy Miejskiej UE w trzech obszarach: lepsze stanowienie prawa, lepsze finansowanie oraz wzmacnianie bazy wiedzy i wymiana doświadczeń. Efektem prac partnerstwa będzie przygotowanie oraz implementacja Planu Działania w ciągu 2-3 lat. W wyniku realizacji Planu Działania będą miały powstać konkretne propozycje w ww. obszarach, związane z tematem partnerstwa, stanowiące niewiążący wkład w proces kształtowania przyszłego i rewizji istniejących przepisów prawa, instrumentów i inicjatyw UE. Więcej informacji na temat funkcjonowania partnerstw znajduje się w załączniku Paktu Amsterdamskiego pn. Working Programme.

 

W związku z powyższym zachęcamy miasta do przeanalizowania każdego z ośmiu ww. tematów partnerstw pod kątem ewentualnego uczestnictwa. W przypadku zainteresowania udziałem w określonych partnerstwach Ministerstwo Rozwoju prosi o przesyłanie wstępnej deklaracji woli uczestnictwa w danym partnerstwie oraz informacji wraz z określeniem charakteru Państwa uczestnictwa (w roli koordynatora partnerstwa czy w roli zwykłego członka partnerstwa) na adres mailowy miasta@mr.gov.pl do 31 sierpnia 2016 r.

 

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest:

Pani Wiktoria Saganowska

Wydział Polityki Miejskiej

Ministerstwo Rozwoju

tel. 022/ 273 76 07

e-mail: Wiktoria.Saganowska@mr.gov.pl

 

Agenda Miejska UE

http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam_v7_WEB.pdf

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Więcej informacji: http://urbanagendaforthe.eu/

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wzmacnianie-wymiaru-miejskiego-polityki-spojnosci/