Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Realizacji badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przystępuje do realizacji badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych” – opracowywanego w ramach monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Plan Modernizacji 2020+.

 

Badanie jest odpowiedzią na potrzebę rozpoznania stanu funkcjonowania usług publicznych dla planowania działań z zakresu szeroko rozumianego rozwoju społecznego – poprzez programowanie działań na rzecz poprawy dostępności do usług publicznych oraz programowanie działań na rzecz ustanowienia ich standardów, tak by w całym województwie zapewnić satysfakcjonujący i porównywalny dostęp do placówek i prowadzonych przez nie działalności.

 

Celem analizy jest inwentaryzacja infrastruktury społecznej oraz ocena dostępności oferowanych usług na potrzeby „wszystkich pokoleń”. Badanie dotyczy głównie usług publicznych – czyli tych, które są realizowane przez samorządy lub przez nie współfinansowane.

 

Podstawowym narzędziem realizacji badania jest ankieta skierowana do władz gmin i powiatów w województwie kujawsko-pomorskim. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w szeroko rozumianą infrastrukturę społeczną dla 8 grup docelowych (zróżnicowanych pod względem wieku) objętych badaniem. W badaniu wykorzystane zostaną również dane pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia, Kuratorium Oświaty oraz statystyki publicznej.

 

Analiza danych pozyskanych w trakcie realizacji badania stanowić będzie wsparcie decyzji strategicznych podejmowanych przez Zarząd Województwa przy wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego.

 

Jest to pierwsza w historii województwa, tak szeroka analiza wszystkich aspektów mających wpływ na jakość życia mieszkańców, powiązanych z funkcjonowaniem usług publicznych.

 

Z wynikami analiz, które ukażą się na koniec 2016 r.,  wiążemy duże nadzieje w zakresie poszerzenia wiedzy o stanie usług w naszym województwie  – zbadane zostaną aspekty, które zazwyczaj ze względu na zakres prac analizowane są tylko w skali lokalnej.