Kontrakt terytorialny

Kontrakt Terytorialny w serwisie BIP
Archiwum

 
Aneks nr 6 do Kontraktu Terytorialnego podpisany.Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż 4 stycznia 2023 r. został podpisany Aneks nr 6 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zmiana wprowadzana Aneksem nr 6 wynika z decyzji Komisji Europejskiej Nr C(2022)5014) z dnia 11 lipca 2022 r. przyznającą dodatkowe środki dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach II transzy mechanizmu REACT-EU.REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej gwarantująca dodatkowe środki finansowe w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W naszym województwie środki z mechanizmu REACT-EU zostaną przeznaczone na wsparcie sektora zdrowia oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego.
 
 
Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany.
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż 23 czerwca 2022 roku został podpisany Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zmiana wprowadzana Aneksem nr 5 podyktowana jest decyzją Komisji Europejskiej KR nr C(2021) 8528 z dnia 25 listopada 2021 r, przyznającą dodatkowe środki dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach I transzy mechanizmu REACT-EU. REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej gwarantująca dodatkowe środki finansowe w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Jej celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  W naszym województwie środki z mechanizmu REACT-EU zostaną przeznaczone na wsparcie sektora zdrowia oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego.
 
Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany.
 
Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego Kujawsko-Pomorskiego został podpisany 29 września 2021 roku, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 38/1615/21 z dnia 29 września 2021 roku.
Zmiana wprowadzana Aneksem nr 4 spowodowana była koniecznością dostosowania środków Funduszu Pracy do faktycznie wydanych decyzji limitowych w ramach podstawowych form wsparcia oraz dodatkowego limitu Funduszu Pracy z  rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie nowych form wsparcia wprowadzonych ustawą z dn.2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego podpisany
 
Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego został podpisany 8 lipca 2020 r. po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa (uchwała Nr 26/1134/20 z 8 lipca 2020 r.).
Aneksem nr 3 do kontraktu wprowadzone zostały następujące zmiany:

Zwiększono środki na pomoc techniczną z 59 931 546 EUR na 72 623 910 EUR (zatwierdzona przez Komisję Europejską, decyzją z dnia 30.01.2020 r. o nr C(2020)587.);
Zniesiono podział środków z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne i inne niż rewitalizacyjne;
Zmieniono wysokość środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację współfinansowanych z EFS projektów powiatowych urzędów pracy w ramach RPO z 93 697 984 EUR na 93 663 557 EUR;
Dodano zapisy dot. zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy;
Zmieniono zapisy dotyczące zapewniania środków na realizację RPO;
Zmieniono zapisy dotyczące kontraktacji i przesunięć środków w ramach RPO
Dodano załącznik nr 6 – Wartość środków na pomoc techniczną.

 
Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisany
 
Uroczyste podpisanie Aneksu nr 2 do KT nastąpiło 30 maja 2017 r. po zakończeniu formalno-prawnych wymogów przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów (RM – 111 – 73-17 z 15 maja 2017 r.) i w następnej kolejności uchwały Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontraktu terytorialnego (uchwała Nr 20/909/17 z 24 maja 2017 r.).
Zmiany KT są konsekwencją m.in. działań zmierzających do zwiększenia efektywności i skuteczności instrumentu poprzez uelastycznienie oraz urealnienie postanowień kontraktów terytorialnych, a także do wzmocnienia roli obszaru kultury w kontrakcie terytorialnym. W konsekwencji zatwierdzone zostały ustalenia z protokołu negocjacyjnego dotyczące m.in. wprowadzenia nowych oraz zweryfikowania już zawartych w KT przedsięwzięć, a także zmieniono kilka zapisów dotyczących kwestii finansowych w ramach wdrażania RPO.
Jednocześnie podczas uroczystości podpisania Aneksu nr 2 zatwierdzony został również ustalony przez Strony KT Załącznik nr 1b do KT, zawierający m.in. projekty składowe nowego przedsięwzięcia z KT pn.: Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego.
 
Pliki do pobrania:

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego
Załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego
Załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego – aktualizacja 29 września 2017 r.
Załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego – aktualizacja 2 listopada 2017 r.
Aneks nr 2 do KT
Załącznik 1b do KT
Załącznik 1b do KT – aktualizacja 2018
Załącznik 1b do KT – aktualizacja 2019
Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego
Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego
Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych
Aktualna lista przedsięwzięć priorytetowych, zmieniona Aneksem nr 2 do KT

 

SPROSTOWANIE – Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku

W materiale zamieszczonym na stronie, w treści załącznika do projektu Stanowiska Zarządu Województwa dotyczącego zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 1 lutego 2017 r., wkradła się pomyłka pisarska. Na liście projektów warunkowych w art. 6 KT omyłkowo został skreślony wiersz 11. „S-10 Bydgoszcz – Piła” zamiast 12. „S-10 Bydgoszcz – Toruń” (strona 8 załącznika do projektu Stanowiska Zarządu, tj. projektu Aneksu nr 2 do KT).  Inwestycja dotycząca S-10 w odcinku Bydgoszcz – Toruń, jako możliwa do realizacji do 2020 roku, zgodnie z projektem Stanowiska Zarządu została przeniesiona w art. 6 KT z przedsięwzięć warunkowych do projektów podstawowych (strona 5 projektu Aneksu nr 2).
Czytaj dalej

Rada Ministrów zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rada Ministrów w dniu 14 lipca 2015 r., zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT). Aneks do KT dotyczy przede wszystkim dodania do dotychczas zawartego KT zapisów odnoszących się do wysokości, sposobu i warunków finansowania wkładu krajowego z budżetu państwa oraz warunków przekazywania środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020).
Czytaj dalej