Kontrakt terytorialny

Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku

W dniu 1 lutego 2017 r. został zatwierdzony projekt Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma przyjemność zaprosić przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego do wyrażenia opinii oraz zgłaszania uwag do projektu Stanowiska wraz z załącznikiem projektem Aneksu nr 2 do KT.

 

Opinię oraz uwagi należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontrakt.terytorialny@kujawsko-pomorskie.pl do dnia: 10 lutego 2014 r. na właściwym formularzu. W tytule maila należy wpisać „uwagi – zmiany KT”.

 

Jednocześnie informujemy, że 10 lutego 2017 r. odbędzie się konferencja uzgodnieniowa, wynikająca z Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, której rozdział 2b został poświęcony zagadnieniom dotyczącym kontraktu terytorialnego. Zmiany Kontraktu Terytorialnego wynikają m.in. z potrzeby uelastycznienia jego wdrażania, a także dopisania do listy przedsięwzięć dwóch nowych, tj. „Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego” oraz „Rozwój klastrów energii w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy zarówno minister właściwy ds. polityki rozwoju jak i zarząd województwa zobligowani są do przygotowania stanowisk dotyczących zakresu i treści kontraktu terytorialnego. Przyjęcie stanowiska przez zarząd województwa wymaga uzyskania opinii jednostek samorządu terytorialnego, które znajdują się na terenie województwa objętego KT, właściwych ze względu na zakres objęty kontraktem. Jednostki samorządu terytorialnego wyrażają opinię nt. projektu stanowiska podczas konferencji.

 

Według ustawy przyjęte stanowisko stanowić będzie podstawę do negocjacji zmian kontraktu terytorialnego. Wynegocjowany kontrakt terytorialny wymaga zatwierdzenia przez Radę Ministrów oraz właściwy zarząd województwa i jest zawierany pomiędzy ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego a właściwym zarządem województwa.