Kontrakt terytorialny

Rada Ministrów zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rada Ministrów w dniu 14 lipca 2015 r., zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT). Aneks do KT dotyczy przede wszystkim dodania do dotychczas zawartego KT zapisów odnoszących się do wysokości, sposobu i warunków finansowania wkładu krajowego z budżetu państwa oraz warunków przekazywania środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020).

 

Wyżej wymienione uzupełnienia są konsekwencją m.in. prowadzonych równolegle do prac nad KT negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów krajowych i regionalnych. Zakończenie negocjacji na szczeblu europejskim, w tym przyjęcie RPO WK-P 2014-2020 w dniu 16 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską spowodowało konieczność uszczegółowienia dokumentu kontraktu o wyniki negocjacji w zakresie wielkości zaangażowania w projekty RPO pieniędzy z funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Zdarzenie to, otworzyło drogę do rozpoczęcia negocjacji aneksu do KT, dotyczących wysokości środków z budżetu państwa na zapewnienie części wkładu krajowego na realizację projektów z RPO WK-P 2014-2020 [czytaj więcej]. Mając na względzie argumenty zgłoszone przez województwo podczas negocjacji aneksu (11.02.2015 r.), strona rządowa dokonała korekty kwoty na współfinansowanie projektów z EFS z budżetu państwa, tj. in plus dla regionu na blisko 20 tys. euro. Ostatecznie, wkład krajowy z budżetu państwa na współfinansowanie projektów RPO WK-P 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 57,4 mln euro, w tym 33 mln euro na wkład krajowy do projektów EFRR i 24,4 mln euro do projektów EFS. Ponadto z Funduszu Pracy przeznaczone zostanie 93,7 mln euro na realizację współfinansowanych z EFS projektów Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) w ramach RPO WK-P 2014-2020. Kwota środków z Funduszu Pracy została uzgodniona z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustaw i wpisania do RPO WK-P 2014-2020.

 

Podsumowując, treść KT dotyczy z jednej strony celów rozwojowych i inwestycji priorytetowych istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju oraz naszego województwa, a z drugiej obejmuje zapisy odnoszące się do zakresu oraz warunków dofinansowania RPO WK-P 2014-2020, podziału kwot z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiącego uzupełnienie do środków z EFRR i EFS oraz zapisy w zakresie konsekwencji niewykorzystania środków EFRR i EFS na ZIT.

 

Podpisanie aneksu nastąpi po zakończeniu formalno-prawnych wymogów przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów i w następnej kolejności uchwały Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontraktu terytorialnego.

 

W chwili obecnej we współpracy z partnerami trwają równolegle prace nad szczegółowymi informacjami o przedsięwzięciach projektowych zawartych w Kontrakcie Terytorialnym. We wrześniu br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaplanowało uzgodnienia i weryfikację listy przedsięwzięć priorytetowych z poszczególnymi resortami oraz stroną samorządową.