Kontrakt terytorialny

SPROSTOWANIE – Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku

W materiale zamieszczonym na stronie, w treści załącznika do projektu Stanowiska Zarządu Województwa dotyczącego zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 1 lutego 2017 r., wkradła się pomyłka pisarska. Na liście projektów warunkowych w art. 6 KT omyłkowo został skreślony wiersz 11. „S-10 Bydgoszcz – Piła” zamiast 12. „S-10 Bydgoszcz – Toruń” (strona 8 załącznika do projektu Stanowiska Zarządu, tj. projektu Aneksu nr 2 do KT).  Inwestycja dotycząca S-10 w odcinku Bydgoszcz – Toruń, jako możliwa do realizacji do 2020 roku, zgodnie z projektem Stanowiska Zarządu została przeniesiona w art. 6 KT z przedsięwzięć warunkowych do projektów podstawowych (strona 5 projektu Aneksu nr 2).

 

Już teraz zamieszczamy poprawiony projekt Aneksu nr 2, stanowiący załącznik do projektu Stanowiska Zarządu, jednocześnie oczekujemy na dalsze uwagi i propozycje zmian na formularzu wyrażania opinii. Zgromadzone wnioski, po przedyskutowaniu podczas konferencji uzgodnieniowej w dniu 10 lutego br., przedstawimy Zarządowi Województwa, który podejmie ostateczną decyzję w sprawie stanowiska negocjacyjnego.