Kontrakt terytorialny

Fakty na temat Kontraktu Terytorialnego

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego to dokument o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dlatego samorząd województwa, w odróżnieniu od części innych polskich regionów, od początku prac nad dokumentem prowadził szeroko zakrojone konsultacje jego treści. Co więcej, Kontrakt Terytorialny to suma propozycji nadsyłanych przez naszych partnerów.

Zarówno na etapie prac nad mandatem negocjacyjnym (od 2012 roku), jak również podczas negocjacji kontraktu z rządem, byliśmy w stałym kontakcie z władzami Bydgoszczy i innymi partnerami. Przedstawiciele miasta nad Brdą uczestniczyli (przez dwa lata od 2012 do 2014 roku) w wielu spotkaniach konsultacyjnych i ustaleniowych, naradach oraz konferencjach. Liczne uwagi w tej sprawie wymieniane były również w korespondencji między Urzędem Marszałkowskim, bydgoskim Urzędem Miasta oraz ministerstwami. 

Samorząd Bydgoszczy jest również jednym z sygnatariuszy podpisanego 16 maja tego roku, z inicjatywy samorządu województwa, porozumienia na rzecz spójnej polityki pozyskiwania unijnych środków pomocowych w perspektywie 2014-2020 (treść porozumienia tutaj). Uczestniczy w pracach zespołu roboczego do spraw pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych (ostatnie posiedzenie zespołu odbyło się 5 listopada 2014 roku). Przedstawiciele Bydgoszczy wzięli też udział w konferencji uzgodnieniowej finalizującej proces przygotowywania stanowiska negocjacyjnego dotyczącego kontraktu, która odbyła się 29 sierpnia. 

Proces uzgadniania treści Kontraktu Terytorialnego na każdym etapie prac był również konsultowany z radnymi województwa. Przedstawiciele zarządu województwa prezentowali aktualny stan przygotowań dokumentu systematycznie przed sesjami sejmiku. Dodatkowo sprawa kontraktu była przedmiotem obrad kilku sesji sejmiku (ostatnio 27 września 2014 roku, po fazie negocjacji dokumentu ze stroną rządową). Treść Kontraktu Terytorialnego była też przedmiotem obrad sejmikowych komisji. Wszyscy radni województwa zostali też zaproszeni do udziału w konferencji uzgodnieniowej. 

Na przełomie sierpnia i września zorganizowaliśmy otwarte konsultacje, w ramach których poprosiliśmy o opinie wszystkiej jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, organizacje gospodarcze, społeczne oraz mieszkańców.

 
Proces konsultacji Kontraktu Terytorialnego z partnerami zakończyliśmy bardzo istotną konferencją uzgodnieniową, która odbyła się 29 sierpnia 2014 roku. Na to spotkanie zaprosiliśmy w sumie 252 partnerów. Lista osób, które skorzystały z zaproszenia tutaj. Podczas konferencji uzgodnieniowej wspólnie ustalono ostateczny kształt mandatu negocjacyjnego z rządem. 
 
O aktualnym stanie prac nad Kontraktem Terytorialnym na bieżąco informowaliśmy opinię publiczną i wszystkich zainteresowanych wszystkich zainteresowanych mieszkańców także za pośrednictwem naszej strony internetowej. Listy przedsięwzięć proponowanych do ujęcia w kontrakcie były na bieżąco udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: 
 • na etapie przygotowania wstępnej lity przedsięwzięć tutaj
 • przed konferencją uzgodnieniową tutaj
 • po przygotowaniu oficjalnego mandatu negocjacyjnego (po konferencji uzgodnieniowej) tutaj 
 • po zakończeniu negocjacji tutaj
 
Kontrakt terytorialny – wyciąg z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [tutaj]  
 
Kalendarium prac nad Kontraktem Terytorialnym
 
Proces przygotowania Stanowiska dotyczącego Kontraktu Terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem władz Bydgoszczy

 • listopad 2012 r. – zaproszenie miast prezydenckich i uczelni wyższych do nadesłania propozycji przedsięwzięć do kontraktu terytorialnego. Bydgoszcz pismem z 10 grudnia 2012 r. zgłosiła 8 przedsięwzięć.

 • I półrocze 2013 r. – korespondencja m. in. z Bydgoszczą w sprawie kluczowych propozycji projektów do kontraktu terytorialnego.

 
 
 • 24 września – 25 października 2013 r. – konsultacje społeczne wstępnej listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (załącznik do Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 23 września 2013 r.); Miasto Bydgoszcz zgłosiło wówczas aktualizacje lub nowe przedsięwzięcia (w sumie 28 przedsięwzięć), które zostały poddane ocenie kwalifikowalności do kontraktu terytorialnego.
 • październik 2013 r. – w ramach konsultacji społecznych zorganizowano spotkania z prezydentami miast województwa (z przedstawicielami Bydgoszczy spotkanie odbyło się 2 października 2013 r.; ze strony Bydgoszczy uczestniczyli: pan prezydent Rafał Bruski oraz pani dyrektor Izabela Szczesik-Zobek).

 • wrzesień 2013 r. – luty 2014 r. – prace nad aktualizacją listy przedsięwzięć priorytetowych. Z miastami prezydenckimi była prowadzona korespondencja dotycząca nadania priorytetów wśród zgłoszonych przez poszczególne miasta propozycji przedsięwzięć.

 • luty 2014 r. Posiedzenia komisji:
  • 17 lutego 2014 r. – wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystki oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • 19 lutego 2014 r. – Komisji Budżetu i Finansów,
  • 20 lutego 2014 r. – Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury,

  na których przedstawiono stan prac nad kontraktem terytorialnym oraz listę przedsięwzięć do mandatu negocjacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

 • 21 marca 2014 r. – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, w czasie którego przedstawiono stan prac nad kontraktem terytorialnym.

 • 16 maja 2014 r. – Podpisanie Porozumienia na rzecz wspólnych działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych w perspektywie finansowej 2014-2020, będącego podstawą do powołania zespołu roboczego oraz zespołów tematycznych.

Sygnatariusze porozumienia:

 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Prezydent Miasta Bydgoszczy
 • Prezydent Miasta Grudziądza
 • Prezydent Miasta Inowrocławia
 • Prezydent Miasta Torunia
 • Prezydent Miasta Włocławka
 • Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

więcej informacji oraz treść porozumienia.

 • sierpień – wrzesień 2014 r. – spotkania zespołów tematycznych (pomocniczych dla zespołu roboczego), których członkami są przedstawiciele Sygnatariuszy Porozumienia, w tym Bydgoszczy: zespół tematyczny Komunikacja (7 sierpnia8 sierpnia9 września2014 r.), zespół tematyczny Kultura (12 sierpnia 2014 r.), zespół tematyczny Biznes i nauka (26 sierpnia 2014 r.).

 • 22 sierpnia 2014 r. – przesłanie projektu Stanowiska przyjętego przez Zarząd Województwa 20.08.2014 r. (wersja 1.2) do radnych województwa, Sygnatariuszy Porozumienia oraz członków zespołów tematycznych.

 • 22 sierpnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, w czasie którego przedstawiono prezentację o stanie prac nad kontraktem terytorialnym.

 • 29 sierpnia 2014 r. – konferencja uzgodnieniowa (zgodna z art. 14n ust 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) dla projektu Stanowiska dotyczącego Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W czasie konferencjijednostki samorządu terytorialnego wyraziły swoją opinię wobec projektu stanowiska dotyczącego proponowanej treści kontraktu terytorialnego, w tym celów i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju województwa. Opinia ta była także przekazywana przez partnerów na formularzach. Wpłynęło ponad 170 opinii, uwag oraz propozycji zmian zapisów. Zdanie na temat dokumentu wyraziło 28 podmiotów. 25 jednostek przedstawiło opinię pozytywną lub pozytywną pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych przez podmiot uwag, natomiast 3 jednostki negatywnie oceniły propozycję stanowiska. Więcej informacji.

Zaproszenia bezpośrednie skierowane zostały do ponad 250 osób i podmiotów, w tym do:

 • Wojewody;
 • Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • wszystkich przedstawicieli samorządu terytorialnego miast prezydenckich, powiatów i gmin województwa kujawsko-pomorskiego;
 • Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Uczelni publicznych województwa kujawsko-pomorskiego;

Także na stronie internetowej zamieszczono informację o konferencji – zaproszeni byli wszyscy 

Lista obecności w załączeniu (tutaj). 

Prezentacja z konferencji  (tutaj).

Bydgoszcz przedstawiła pozytywną opinię (z uwagami). Podczas konferencji miasto Bydgoszcz reprezentowała Zastępca Prezydenta Grażyna Ciemniak.
W sumie miasto zawarło ok. 35 uwag w swojej opinii, z czego 20 spełniających zasady projektów z poziomu krajowego zostało uwzględnionych w Stanowisku Zarządu dot. KT.

 • 2 września 2014 r. – przyjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego proponowanych zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stanowisko było wynikiem wielomiesięcznej pracy z partnerami zakończonej ustaleniami po konferencji uzgodnieniowej. Na mocy uchwały Zarządu Stanowisko zostało przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wskazując jednocześnie na gotowość do podjęcia formalnych negocjacji KT. Więcej informacji.

 • 10 września 2014 r. – spotkanie negocjacyjne w Warszawie, w którym uczestniczył zespół negocjacyjny pod kierunkiem  Marszałka Piotra Całbeckiego; (uchwała).Prezentacja przygotowana na negocjacje. 

 • 11 września – 15 października 2014 r. – uzgadnianie protokołu ze spotkania negocjacyjnego.

 • 17 września 2014 r. – drugie posiedzenie Zespołu roboczego ds. pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie programowania 2014-2020. Bydgoszcz reprezentował Zastępca Prezydenta – Łukasz Niedźwiecki. Omawiano aktualny stan prac nad kontraktem terytorialnym. Na spotkaniu opracowano dwa stanowiska. Jedno opracowało środowisko naukowo-gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego, które zostało wysłane m.in. do MIR19 września 2014 r. Miasta prezydenckie opracowały projekt Stanowiska środowiska samorządów miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie kontraktu terytorialnego, działającego w ramach Zespołu roboczego ds. pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie programowania 2014-2020. Uzgodnioną wersję stanowiska miasta podpisały i zostało ono wysłane 25 września 2014 r. m.in. do MIR. Lista obecności. 

 • 29 września 2014 r. – LIII sesja Sejmiku Województwa. Informacja z prac Zarządu oraz przedstawienie na sesji aktualnego stanu prac nad kontraktem terytorialnym. Przedstawienie radnym projektu protokołu ze spotkania negocjacyjnego oraz prezentacjina sesji.

 • 15 października 2014 r. – podpisanie przez marszałka Piotra Całbeckiego protokołu ze spotkania negocjacyjnego. Spis treści przedsięwzięć (tzw. „mapka” kontraktu terytorialnego), zawartych w protokole tutajZałączniki do protokołu ze spotkania negocjacyjnego.

 • 27 październik 2014 r. – LIV sesja Sejmiku Województwa. W ramach informacji z prac Zarządu Województwa Marszałek przedstawił na sesji m.in. spis przedsięwzięć  zawartych w protokole negocjacyjnym (tutaj fragment prezentacji).

 • 30 października 2014 r. – przesłanie zastępcy Prezydenta Bydgoszczy Łukaszowi Niedźwieckiemu „mapy” kontraktu terytorialnego, protokołu ze spotkania negocjacyjnego oraz wyjaśnienia prawnej ścieżki dojścia do ostatecznej wersji kontraktu terytorialnego.

 • 30 październik 2014 r. – korespondencja z włodarzami Bydgoszczy na temat stanu prac nad kontraktem terytorialnym.

 • 5 listopada 2014 r. – trzecie spotkanie zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli władz Bydgoszczy połączone z Kolegium Rektorów, na którym przedstawiono m.in.prezentację na temat aktualnego stanu prac nad kontraktem terytorialnym. Lista obecności na spotkaniu.

 • 5 listopada 2014 r. – korespondencja z panią Marią Wasiak, Minister Rozwoju Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą współpracy Samorządu Województwa z partnerami przy tworzeniu Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • 10 listopada 2014 r. – spotkanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego z Minister Infrastruktury i Rozwoju Marią Wasiak w sprawie kontraktu terytorialnego, podczas którego podpisano aneks do protokołu z negocjacji KT uwzględniający uwagi zgłoszone podczas spotkania. Wspólny komunikat Marszałka i Prezydenta

 • 12 listopada 2014 r. – uchwała Rady Ministrów zatwierdzająca wynegocjowany kontrakt terytorialny. (Uchwałazałącznik)

 • 12 listopada 2014 r. – uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzająca wynegocjowany kontrakt terytorialny. (uchwała 47/1603/14)

 • 13 listopada 2014 r. – podpisanie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. Podpisany kontrakt [czytaj więcej