Kontrakt terytorialny

Uzupełnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podpisany 13 listopada 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze względu na trwające wówczas negocjacje z Komisją Europejską programów krajowych oraz regionalnych, nie określał zasad finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2014 r. 
W związku z powyższym, koniecznym stało się uzupełnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zapisy zgodne z art. 14p ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649) i określenie wysokości, sposobu i warunków finansowania wkładu krajowego z budżetu państwa oraz warunków przekazywania tych środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (DKS-X-736-7-IZG/15 z dnia 29 stycznia br.) jedyną właściwą jednostką samorządu terytorialnego ze względu na zakres procesowanych zmian kontraktu terytorialnego było województwo, w związku z czym nie było konieczności organizacji konferencji uzgodnieniowej. Niemniej mając na względzie zasadę partnerstwa informuję o podjętych działaniach zmierzających do aneksowania kontraktu terytorialnego.
 
Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało przyjęte Uchwałą nr 5/141/15 z dnia 4 lutego br. Na podstawie Stanowiska Zarządu w dniu 11 lutego br. odbyło się na poziomie dyrektorów bilateralne spotkanie strony samorządowej oraz rządowej. Uzgodnienia dotyczyły kształtu aneksu do kontraktu terytorialnego (m.in. w zakresie konsekwencji niewykorzystania środków EFRR i EFS na ZIT) oraz ustaleniapodziału kwot z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR i EFS.
 
Podpisanie aneksu nastąpi po przyjęciu uchwał Rady Ministrów oraz Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontaktu terytorialnego. 
 
Według informacji przekazywanych na spotkaniach roboczych przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju proces aktualizacji kontraktów terytorialnych obejmujący listę przedsięwzięć priorytetowych rozpoczęty będzie jesienią bieżącego roku.