Kontrakt terytorialny

Konsultacje społeczne kontraktu terytorialnego

Zakończenie Konsultacji społecznych wstępnej listy przedsięwzięć do mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego

 
W dniach 24.09 – 25.10 br. miały miejsce Konsultacje społeczne wstępnej listy przedsięwzięć do mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Celem ich przeprowadzenia było zebranie uwag i opinii od wszystkich zainteresowanych Kontraktem Terytorialnym podmiotów oraz uzupełnienie wstępnej listy projektów, która została przyjęta stanowiskiem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 23 września 2013 r. w sprawie Wstępnej listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Kontrakt Terytorialny wraz z zawartymi w nim, strategicznymi dla naszego regionu, przedsięwzięciami będzie stanowił dokument, który w procesie negocjacji zostanie uzgodniony między stroną rządową i samorządową. Umowa ta ma na celu, m. in. określenie wspólnych celów i zadań realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów, za pomocą których będą one wdrażane. 

Do udziału w konsultacjach zaproszono zarówno przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, władze uczelni wyższych naszego regionu, przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych, jak również wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W tym czasie odbyło się kilka spotkań konsultacyjnych, w tym z władzami miast prezydenckich naszego regionu oraz spotkanie otwarte. Zostały na nich przedstawione założenia Kontraktu Terytorialnego i propozycje przedsięwzięć priorytetowych dla województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W czasie dyskusji potencjalni beneficjenci przedstawili swoje propozycje do Kontraktu Terytorialnego. 

Propozycje nowych przedsięwzięć oraz uwagi i opinie nt. już zgłoszonych projektów można było składać na specjalnie przygotowanych formularzach osobiście w czasie spotkań konsultacyjnych lub przesłać drogą elektroniczną. W czasie Konsultacji społecznych wstępnej listy przedsięwzięć do mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego nadesłano ponad 130 nowych projektów, uwag, sugestii oraz propozycji zmian zapisów. 

Za wszystkie nadesłane nowe projekty oraz zgłoszone uwagi dziękujemy. 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad mandatem negocjacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z propozycjami przedsięwzięć priorytetowych naszego regionu w nowej perspektywie finansowej. 

Konsultacje społeczne wstępnej listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego potrwają od 24 września do 25 października 2013 r.

Uwagi i opinie należy składać na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG.

Nowe propozycje przedsięwzięć priorytetowych województwa kujawsko-pomorskiego należy składać na FORMULARZU ZGŁASZANIA NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszych formularzach. Wypełnione formularze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:kontrakt.terytorialny@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 25 października 2013 r.

Formularze można także przesłać listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Regionalnego, Plac Teatralny 2, 81-100 Toruń.

Przy zgłaszaniu uwag bądź propozycji nowych przedsięwzięć należy wziąć pod uwagę cele tematyczne i priorytety interwencji wskazane w projekcie Umowy partnerstwa(dokument i załączniki do niego udostępnione poniżej).

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano również spotkanie, które odbędzie się 4 października 2013 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Toruń, Plac Teatralny 2 – I piętro, patio I).

Materiały do pobrania:
1)    Wstępna lista przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. 
2)    Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.09.2013 r. 
3)    Formularz zgłaszania uwag. 
4)    Formularz zgłaszania nowych przedsięwzięć. 
5)    Projekt Umowy partnerstwa wraz z załącznikami tutaj.

6)    Projekty Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 tutaj.

 

 
okresie programowania 2014-2020 jednym z nowych instrumentów poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie będzie kontrakt terytorialny. Będzie on umową zawartą pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym, która pozwoli na lepszą koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. 

Przedmiotem kontraktu terytorialnego będą uzgodnione wspólnie cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju określonego terytorium oraz sposób ich koordynacji. 

Kontrakt będzie obejmował jedynie przedsięwzięcia najważniejsze ze względu na realizację celów strategii rozwoju uzgodnionych na poziomie kraju oraz strategii dotyczących danego terytorium, które zostały uzgodnione między stronami w procesie negocjacji.

Zgodnie z zasadą koncentracji tematycznej kontrakt powinien objąć przedsięwzięcia kluczowe dla realizacji celów uzgodnionych wspólnie przez rząd i samorząd dla danego terytorium. Jako podstawowe dziedziny predysponowane do objęcia kontraktem należy uznać (OSI tematyczne): 

 • innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • transport;
 • środowisko;
 • energetyka;
 • rewitalizacja;
 • edukacja i rynek pracy;
 • wykluczenie społeczne.

Podstawą do opracowania mandatu po stronie samorządowej jest Strategia Rozwoju Województwa oraz inne oficjalne dokumenty przyjęte przez samorząd województwa i inne podmioty uczestniczące w kontrakcie terytorialnym. Podobnie jak w przypadku mandatu negocjacyjnego rządu uzupełniająco mogą być wykorzystywane prace analityczne.

Ustalone w toku negocjacji zapisy kontraktów terytorialnych będą realizowane za pośrednictwem: 

 • programów operacyjnych lub ich części (priorytetów i działań) finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach polityki spójności UE;
 • programów operacyjnych lub ich części, które są finansowane ze środków unijnych w ramach, innych niż polityka spójności, polityk unijnych;
 • programów rozwoju przygotowywanych przez różnych ministrów resortowych dla realizacji celów strategii rozwoju przygotowywanych dla danej polityki;
 • innych instrumentów finansowanych ze środków krajowych lub innych, niż fundusze unijne, środków zagranicznych uzgodnionych w trakcie negocjacji kontraktów.