Kontrakt terytorialny

Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat projektu Stanowiska do KT

20 sierpnia 2014 r. został zatwierdzony projekt Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma przyjemność zaprosić partnerów biorących aktywny udział przy tworzeniu listy przedsięwzięć priorytetowych do KT oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do wyrażenia opinii oraz zgłaszania uwag do listy przedsięwzięć priorytetowych (zał. 1).

 
Opinię oraz uwagi należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:kontrakt.terytorialny@kujawsko-pomorskie.pl do dnia: 2 września 2014 r. do godz. 12:00 na właściwym formularzu (zał. 2). W tytule maila należy wpisać „uwagi – KT”.

Jednocześnie informujemy, że 29 sierpnia 2014 r. odbędzie się konferencja uzgodnieniowa, wynikająca z Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, której rozdział 2b został poświęcony zagadnieniom dotyczącym kontraktu terytorialnego. Kontrakt terytorialny jest nowym instrumentem poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie w okresie programowania 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Ustawy zarówno minister właściwy ds. polityki rozwoju jak i zarząd województwa zobligowani są do przygotowania stanowisk dotyczących zakresu i treści kontraktu terytorialnego. Przyjęcie stanowiska przez zarząd województwa wymaga uzyskania opinii jednostek samorządu terytorialnego, które znajdują się na terenie województwa objętego KT, właściwych ze względu na zakres objęty kontraktem. Jednostki samorządu terytorialnego wyrażają opinię nt. projektu stanowiska podczas konferencji.
Wg. Ustawy przyjęte stanowisko stanowić będzie podstawę do negocjacji kontraktu terytorialnego. Wynegocjowany kontrakt terytorialny wymaga zatwierdzenia przez Radę Ministrów oraz właściwy zarząd województwa i jest zawierany pomiędzy ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego a właściwym zarządem województwa.