Kontrakt terytorialny

Trwają prace nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

We wrześniu rozpoczęte zostały negocjacje kontraktu dla naszego województwa. Proces ten zakończony został podpisaniem protokołu z negocjacji, który objął listę przedsięwzięć podstawowych i warunkowych.

 
Kontrakt terytorialny (KT) jest umową zawartą pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym. Jego przedmiotem są uzgodnione wspólnie cele rozwoju dotyczące danego obszaru, zasady realizacji interwencji, przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju określonego regionu oraz sposób ich koordynacji. Kontrakt będzie zawierał strategiczne dla naszego województwa przedsięwzięcia, uzgodnione w procesie negocjacji pomiędzy strona rządową i samorządową, reprezentowaną przez marszałka województwa, który jest głównym negocjatorem dokumentu.
 
W toku prac nad kontraktem terytorialnym z inicjatywy marszałka Piotra Całbeckiego podpisano 16 maja 2014 roku Porozumienie na rzecz wspólnych działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (więcej na ten temat tutaj). Jest ono podstawą do powołania zespołu roboczego oraz zespołów tematycznych (komunikacja, biznes i nauka, społeczeństwo, środowisko i energetyka). Celem zespołów jest m. in. wsparcie zarządu województwa w procesie negocjacji kontraktu terytorialnego, przygotowanie merytoryczne przedsięwzięć proponowanych do objęcia dokumentem, jak również wypracowywanie argumentów uzasadniających wsparcie województwa kujawsko-pomorskiego w proponowanych do KT obszarach. 

Pierwotnie, zgodnie z zapowiedziami składanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończenie procesu negocjacji kontraktu terytorialnego powinno zakończyć się w grudniu br. Decyzją ministerstwa harmonogram prac nad kontraktem terytorialnym uległ jednak znacznej modyfikacji. 14 sierpnia do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo od wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej informujące, iż rozpoczęcie formalnych negocjacji kontraktów terytorialnych rozpocznie się na początku września, co pozwoli na zatwierdzenie kontraktów terytorialnych w październiku. W związku z oczekiwaniami ministerstwa zarząd województwa zmuszony był przyspieszyć prace nad przyjęciem stanowiska dotyczącego kontraktu terytorialnego. 

W drugiej połowie sierpnia prowadzono wzmożoną komunikację z głównymi partnerami aktywnie uczestniczącymi w całym procesie przygotowania kontraktu. Jej efektem był przyjęty przez zarząd województwa 20 sierpnia projekt Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 26 sierpnia do 2 września dokument był opiniowany przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, partnerów uczestniczących w przygotowaniu dokumentu, stowarzyszenia oraz mieszkańców województwa. 29 sierpnia odbyła się także konferencja uzgodnieniowa, której uczestnicy – głównie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – wyrazili opinię na temat dokumentu (więcej na ten temat tutaj). 

Przedstawiono w sumie ponad 170 opinii, uwag oraz propozycji zmian zapisów. Zdanie na temat dokumentu wyraziło 28 podmiotów. 25 jednostek przedstawiło opinię pozytywną lub pozytywną pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych przez podmiot uwag, natomiast 3 jednostki negatywnie oceniły propozycję stanowiska. Zarząd województwa zdecydował 2 września o akceptacji niemal 90 ze wszystkich zgłoszonych sugestii.

Stanowisko zarządu województwa dotyczącego proponowanych zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zgodnie z art. 14n ust 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zostało przyjęte 2 września 2014 r. i oznacza gotowość województwa do rozpoczęcia formalnych negocjacji kontraktu terytorialnego.

Zarząd województwa dziękuje za wszystkie przedstawione opinie na temat projektuStanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogromne zaangażowanie partnerów w przygotowanie dokumentu. 

Lista przedsięwzięć zawartych w stanowisku zarządu dotyczącym Kontraktu Terytorialnego tutaj