Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Zmiany w Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (załącznika nr 10 SZOOP RPO WK-P)

W dniu 27 lipca br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WK-P). Aktualizacja objęła m.in. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiące Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P .

 

Zmiany podyktowane były m.in. potrzebą ustosunkowania się do pytań i sugestii kierowanych przez gminy do Departamentu Rozwoju Regionalnego. Wśród zagadnień była np. potrzeba rozszerzenia definicji „przestrzeni zdegradowanej”. Wprowadzony został dodatkowy sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego – pozwalający na wyznaczenie tego obszaru w oparciu o trudności związane z zapewnieniem opieki i włączenia społecznego osób starszych. W rozdziałach dotyczących wyznaczenia obszaru rewitalizacji dodano możliwość zastosowania wskaźnika zamiennego, bezpośrednio nawiązującego do meritum wskaźnika pierwotnego. Ponadto listę wskaźników stanu kryzysowego rozszerzono o zakres typów gmin, które mogą korzystać z prezentowanych tam wskaźników.

 

Aktualny SZOOP RPO WK-P wraz z wykazem zmian jest dostępny na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/ pod ścieżką: Regionalny Program Operacyjny/ Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ SZOOP RPO WK-P z 27.07.2016 r. (aktualny)

lub bezpośrednio pod linkiem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=51