Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Zmiany w Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (załącznika nr 10 SZOOP RPO WK-P)

W dniu 16 listopada br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WK-P). Aktualizacja objęła m.in. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiące Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P.

 

Zmiany podyktowane były m.in. potrzebą doprecyzowania sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego w dużych i małych miastach, zgodnie z definicją stanu kryzysowego (konieczność spełnienia kryteriów zarówno społecznych jak i pozaspołecznych) oraz drobne zmiany redakcyjne.

 

Aktualny SZOOP RPO WK-P wraz z wykazem zmian jest dostępny na stronie internetowej

http://www.mojregion.eu/ pod ścieżką: Regionalny Program Operacyjny/ Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ SZOOP RPO WK-P z 16.11.2016 r. (aktualny)

lub bezpośrednio pod linkiem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=57