Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 01 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 111 wniosków.

 

Z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję konkursową , 51 wniosków dofinansowanie uzyskało wymagane minimum 60% maksymalnej liczny punktów i zostało zarekomendowane Zarządowi Województwa do otrzymania dotacji.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Konkursu dotacji realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju.

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji

 

 

*  Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację:

1) zaświadczenia wystawionego przez bank, zawierającego dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Wnioskodawcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem;

2) dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku kiedy zmieniły się w stosunku do tych przekazanych z wnioskiem);

3) oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.

 

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT