Planowanie Strategiczne

Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu

Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu

Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ przyjęto, że jej wdrażanie ma być prowadzone przy szerokim zaangażowaniu partnerów społeczno-gospodarczych, wywodzących się z tematycznych zespołów społeczno-eksperckich pracujących przy opracowaniu Strategii.

W toku dalszych prac Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Szczegółowy plan działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii, w którym określił, że powołana zostanie Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu jako organ opiniodawczo-doradczy Instytucji Wdrażającej Strategię. W dokumencie określono także, że Rada Modernizacji będzie pełniła funkcję Regionalnego Forum Terytorialnego, którego utworzenie było zaleceniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. W związku z tym niezbędne było także uwzględnienie zaleceń KSRR w tym zakresie tj. zadbanie o uwzględnienie w składzie rady różnych środowisk: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, administracji rządowej w województwie, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni oraz instytucji badawczych i statystycznych.

W kwietniu 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał Radę Modernizacji, a głównym zadaniem jakie przed nią postawił, to wspieranie realizacji Strategii w środowisku społeczno-gospodarczym oraz zapewnienie stałej łączności z tym środowiskiem. Do pozostałych zadań Rady Modernizacji należą także:

  • dostarczanie informacji, materiałów nt. trendów rozwojowych, prognoz (lokalnych, regionalnych, krajowych, międzynarodowych),
  • zapewnienie dyskusji strategicznej o kierunkach rozwoju regionu i formach realizacji polityki regionalnej, umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej województwa, prowadzącej w konsekwencji do zaproponowania działań priorytetowych dla regionu,
  • wspieranie realizacji strategii rozwoju województwa w środowisku społeczno-gospodarczym,
  • zapewnienie stałej łączności ze środowiskiem społeczno-gospodarczym,
  • opiniowanie rozwiązań w zakresie realizacji strategii rozwoju województwa,
  • proponowanie rozwiązań w zakresie realizacji strategii rozwoju województwa,
  • ocena efektów realizacji polityki regionalnej,
  • rekomendowanie zmian strategii rozwoju województwa.

Skład osobowy Rady Modernizacji
[pobierz]

Regulamin pracy
[pobierz]

Posiedzenia Rady

Uchwała nr 38/1758/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
[pobierz]
Załącznik nr 1
[pobierz]

Uchwała nr 1/10/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
[pobierz]
Załącznik nr 1
[pobierz]

Uchwała nr 24/768/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
[pobierz]
Załącznik nr 1
[pobierz]
Uchwała nr 16/497/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
[pobierz]
Załącznik nr 1
[pobierz]