Planowanie Strategiczne

Programy rozwoju Strategii 2020+

Wszystko o programach rozwoju

 

Strategia rozwoju województwa realizowana jest przy pomocy programów, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa i ustawą zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dlatego też podstawowym instrumentem realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ (Strategii) będą regionalne programy (Kujawsko-Pomorskie Programy Rozwoju). Zalicza się do nich zarówno programy obligatoryjne, które są wymagane odrębnymi przepisami prawa oraz programy nieobligatoryjne, które zostały uznane za niezbędne dla realizacji celów rozwojowych województwa.

Kujawsko-Pomorskie Programy Rozwoju zgrupowano w trzech sferach: programy związane z rozwojem społecznym, programy związane z rozwojem gospodarczym oraz programy służące spójności województwa. Każda z kategorii obejmuje zarówno programy obligatoryjne jak i nieobligatoryjne. Większość programów nieobligatoryjnych cechuje się odmiennym niż dotąd założeniem – tj. horyzontalnym (kompleksowym, dotykającym wielu aspektów), a nie branżowym rozwiązywaniem problemów. Dzięki temu możliwe będzie całościowe, skoordynowane podejście do określonego problemu i podjęcie wielokierunkowej, a nie punktowej interwencji.
Lista programów zapisana w Strategii (załącznik 5, Założenia opracowania kujawsko-pomorskich programów rozwoju) nie jest zamknięta – dopuszcza się przystąpienie do opracowania programów innych, niż wskazane w Strategii, jeśli uzna się, że są one istotne dla realizacji ważnych interesów rozwojowych województwa. Wspomniany załącznik zawiera również wstępne założenia opracowania Kujawsko-Pomorskich Programów Rozwoju.
Ponadto różne aspekty Strategii będą realizowane także poprzez inne instrumenty polityki regionalnej, tj.:

  • regionalny program operacyjny,
  • kontrakt terytorialny,
  • politykę terytorialną województwa,
  • plan zagospodarowania przestrzennego województwa.