Planowanie Strategiczne

Linki

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (nieaktualna – zastąpiona przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Bank Danych Lokalnych GUS 

STRATEG system monitorowania rozwoju 

Portal geostatystyczny 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Nasza energia w województwie kujawsko-pomorskim, promocja odnawialnych źródeł energii 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

Konwent Marszałków Województw RP