Edukacja

Zapytanie ofertowe

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy na potrzeby funkcjonowania jednostek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (OODZ), Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Opracowane studium wykonalności stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ponieważ w ramach ww. przedsięwzięcia zaplanowano projekt polegający na utworzeniu nowych pracowni technologicznych i dydaktycznych wraz z wyposażeniem do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w OODZ. W związku z powyższym niezbędne jest przeanalizowanie wariantów ww. inwestycji, a także oszacowania kosztów dla poszczególnych wariantów w celu optymalnego zaplanowania inwestycji.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Punkcie Informacyjno-Podawczym (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 4.11.2016 r. do godz. 14.00 i oznaczyć:  „Opracowanie studium wykonalności – 6.3.2 RPO WKP Departament Edukacji”.

 

Szczegółowe informacje na:

 

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-studium-wykonalnosci-dla-inwestycji-polegajacej-na-modernizacji-i-rozbudowie-budynku-przy-ul-sklodowskiej-curie-4-w-bydgoszczy-na-potrzeby-funkcjonowania-jednostek/

 

 

Osoby do kontaktu w kwestiach dot. zamówienia

– Monika Marchlewicz, tel. 668 506 914;

–  Michał Raciniewski, tel. 668 506 915,

 

Departament Edukacji, Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (TK).