Edukacyjne Projekty Infrastrukturalne

Przedszkole Braille'a wizualizacja

„Dostrzec to, co niewidoczne”

Lider projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Departament Edukacji

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Priorytet: 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Całkowity budżet projektu: 4 885 843,00 zł, z czego wydatki dofinansowanie 4 641 550,85 zł

Koordynator projektu: Adam Kowalski –tel. 795 475 365; a.kowalski@kujawsko-pomorskie.pl

Cel projektu

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, w szczególności z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwiększenie dostępu do infrastruktury przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, wyrównanie szans w dostępie do wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, umożliwienie włączenia w życie społeczne i ograniczenie wykluczenia w dorosłym życiu, poprawę jakości wychowania przedszkolnego, stworzenie na obszarze realizacji projektu dogodnych warunków do godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Krótki opis projektu

Projekt pn. „Dostrzec to, co niewidoczne” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille’a w  Bydgoszczy zakłada przebudowę dwukondygnacyjnego budynku na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy (K-P SOSW). Aktualnie funkcjonujący oddział przedszkola przy ośrodku Braille’a nie spełnia potrzeb lokalowych w stosunku do liczby dzieci. Modernizacja przejętego budynku na potrzeby sal przedszkolnych oraz pracowni specjalistycznych umożliwi przyjęcie większej liczby dzieci w budynku przedszkolnym.

W budynku oddziału przedszkolnego powstanie 5 sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i dodatkowymi. Piętro budynku to nowocześnie wyposażone gabinety: okulistyczny, pełniący również rolę gabinetu pielęgniarki, sala integracji sensorycznej z elementami sali doświadczenia świata, gabinet rehabilitacji wzroku, gabinet psychologa/pedagoga, gabinet logoterapii, WC, pomieszczenie socjalne. Powstanie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, przy czym liczba dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi stanowić będzie minimum 25% ogólnej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w tej placówce. Przy czym 50% dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi stanowić będą dzieci niewidome/słabowidzące.