Edukacyjne Projekty Infrastrukturalne

Wizualizacja budynku warsztatów kształcenia zawodowego
Wizualizacja budynku warsztatów kształcenia zawodowego

Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia

Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Priorytet: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020

Całkowity budżet projektu: 8 289 902,55 zł

 

Zespół zarządzający:

Robert Nowak – koordynator projektu tel. 728 833 932; r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl

Iwona Dulska – rozliczenie projektu tel. 602 711 773; i.dulska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Krótka charakterystyka:

     

Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy (K-PSOSW nr 2) polegającej na: budowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowego obiektu ukierunkowanego na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych                 z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.

 

Projekt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i dotyczy rozbudowy budynku warsztatów dla 10 nowych pracowni:

 • 2 pracownie elektrotechniczne,
 • 2 pracownie gastronomiczne,
 • 2 pracownie dentystyczne,
 • pracownia kosmetyczna,
 • pracownia fryzjerska,
 • pracownia ogrodnicza,
 • pracownia florystyczna.

Powstaną chodniki, drogi wewnętrzne, wjazdy, placu manewrowy. Nastąpi przebudowa oświetlenia oraz zagospodarowanie obszarów zieleni.

Planuje się doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia procesu dydaktycznego w zakresie w/w kierunków edukacji zawodowej oraz jego montaż.

 

Cele projektu:

Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego w SOSW nr 2 polegającej na: budowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowego obiektu poprzez utworzenie w nim 10 pracowni/warsztatów kształcenia zawodowego (produkt kluczowy to liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w liczbie 10). Planowana budowa pracowni: 2 pracownie elektrotechniczne, 2 pracownie gastronomiczne, 2 pracownie dentystyczne  oraz  1 pracownia kosmetyczna, 1 pracownia fryzjerska, 1 pracownia ogrodnicza, 1 pracownia florystyczna.

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa jakości kształcenia oraz  wzbogacenie oferty edukacyjnej. K-PSOSW nr 2 o kształcenie w następujących zawodach:

 • monter elektronik,
 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • technik florysta.

Zostaną doposażone także nowopowstałe zawody takie jak:

 • technik dentystyczny,
 • technik usług kosmetycznych,
 • fryzjer,
 • technik ogrodnik.

Wszystkie pracownie/warsztaty będą spełniały standardy infrastruktury dydaktycznej wymagane przepisami prawa oświatowego.

Wizualizacja budynku warsztatów kształcenia zawodowegoWizualizacja budynku warsztatów kształcenia zawodowegoWizualizacja budynku warsztatów kształcenia zawodowego