Edukacyjne Projekty Infrastrukturalne

„Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu”

Artyści w zawodzie tylko w Korczaku - ulotka

Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Priorytet: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu: 2017 – 2020

Całkowity budżet projektu: 20 671 473,90 zł, z czego wydatki kwalifikowalne 8 911 681,69 zł.

 

Zespół zarządzający:

Monika Marchlewicz – koordynator projektu tel.668 506 914; m.marchlewicz@kujawsko-pomorskie.pl

Barbara Duda – rozliczenie projektu; b.duda@kujawsko-pomorskie.pl

Sylwia Kaniewska – organizacja procesu inwestycyjnego tel. 883 326 605;

s.kaniewska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Krótka charakterystyka:

Projekt pt. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Jest to inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej (wcześniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa) wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu (KPSOSW).

Na potrzeby poprawy warunków kształcenia specjalnego zawodowego w budynku szkoły zmodernizowane zostaną pracownie i warsztaty szkolne dla zawodów:

  • Kucharz;
  • cukiernik.

W wyniku nadbudowy budynku internatu utworzone zostaną nowe pracownie i warsztaty dla zawodów:

  • fryzjer;
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
  • krawiec.

Ponadto w obu budynkach KPSOSW zmodernizowane zostaną również inne pomieszczenia, w których realizowane jest kształcenie zawodowe. Projekt obejmuje także prace związane z zagospodarowaniem terenu, przebudowę sieci. Tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego obejmuje branże zgodne z potrzebami rynku pracy oraz specyfiką kształcenia specjalnego, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni/warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z opracowanej diagnozy posiadanego wyposażenia oraz zapotrzebowania na wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w KPSOSW.

Ww. inwestycja realizowana jest w ramach kompleksowego projektu inwestycyjnego w KPSOSW obejmującego rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków szkoły oraz internatu, a także prace zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków, które to prace stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

 

Cele projektu:

  • poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla 118 uczniów szkoły zawodowej wchodzącej w skład KPSOSW w Toruniu poprzez zmodernizowanie  i doposażenie 13 istniejących warsztatów/pracowni kształcenia zawodowego
  • podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej w zakresie 13 pracowni do zajęć nowych technik i technologii stosowanych w danej branży.

Plakat