Edukacyjne Projekty Infrastrukturalne

wizualizacja
wizualizacja

„Tylko w Korczaku jest super dzieciaku”

Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Priorytet: 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019

Całkowity budżet projektu: 5 171 991,05 zł, z czego wydatki dofinansowanie 4 396 192,39 zł.

Zespół zarządzający:

Magdalena Jankowska – Koordynator projektu tel. 668 506 915; m.fialkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Magdalena Zontek – Rozliczenie projektu tel. 571 293 085; m.zontek@kujawsko-pomorskie.pl

 

Krótka charakterystyka:

Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

W ramach projektu powstanie nowy budynek na potrzeby przedszkola specjalnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym wyposażenie placu zabaw oraz bazy dydaktycznej przedszkola w kompleksie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu zlokalizowanego przy ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21.

Powstanie 26 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami dotyczących wzroku i słuchu (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w wieku od 3 do 7 lat (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w zależności od potrzeb w tym zakresie. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym zostanie objęte również dziecko w wieku do 9 lat (art. 14 ust. 1a cyt. ustawy) oraz dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14 ust. 1b cyt. ustawy). W ramach projektu dzieci realizować będą również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD), którego celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnościami, a także organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dla tych dzieci w okresie realizacji projektu III.2017r. –X.2019r.

Projekt jest zintegrowany z projektem w ramach poddziałania 10.2.1 „Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

„Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami”

Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Oś priorytetowa:  10 Innowacyjna edukacja

Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie: 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

Okres realizacji projektu: 2019 –  2020

Całkowity budżet projektu: 2 441 364,57 zł, z czego dofinansowanie  2 075 159,88 zł.

UCHWAŁA NR 50/2274/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Krótka charakterystyka:

Projekt pt. „Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami” zakłada finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego, prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz terapii specjalistycznych i rehabilitacyjnych z dziećmi w ramach nowo powstałego przedszkola specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu prowadzącym edukację dzieci z niepełnosprawnościami.

Prowadzone zajęcia mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej. Ponadto projekt przewiduje doskonalenie zawodowe nauczycieli KP SOSW, warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz turnusy rehabilitacyjne. Projekt zakłada objęcie edukacją przedszkolną 26 dzieci z niepełnosprawnościami (6 grup) w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami dot. wzroku i słuchu (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w wieku od 3 do 7 lat (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w zależności od potrzeb w tym zakresie oraz diagnozy sytuacji problemowej. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym zostanie objęte również dziecko w wieku do 9 lat (art. 14 ust. 1a cyt. ustawy) oraz dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14 ust. 1b cyt. ustawy). W ramach projektu 26 dzieci z niepełnosprawnościami będzie realizować Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD), którego celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Budynek zostanie wybudowany i wyposażony w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach poddziałania 6.3.1.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnościami, a także organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dla tych dzieci w okresie realizacji projektu.

PlakatWizualizacjaWizualizacjaWizualizacja