Edukacyjne Projekty Infrastrukturalne

Logo Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy

Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Priorytet: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019

Całkowity budżet projektu: 3 808 905,87

Zespół zarządzający:

Hanna Gruszczyńska – koordynator projektu tel. 660 697 049; h.gruszczynska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Krótka charakterystyka:

Projekt pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/191/18 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020)

Projekt dotyczy przebudowy, modernizacji, remontu oraz adaptacji budynku warsztatów, w tym zakupu wyposażenia, do warsztatów i pracowni na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznych dotyczących kształcenia zawodowego w bydgoskim ośrodku (KPSOSW). Kształcenie  zawodowe jest kierowane do młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Modernizacja, remont i przebudowa warsztatów i pracowni objęła pracownie dla zawodów:

 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • elektromechanik,
 • ślusarz,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • kucharz,
 • technik masażysta,
 • technik tyfloinformatyk,
 • technik administracji.

Doposażone zostaną także nowopowstałe zawody:

 • kelner (Technikum)
 • florysta (Specjalna Szkoła Policealna).

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni i warsztatów zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych, który został opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla 190 zawodów i jest udostępniony na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl.

Cele projektu:

 • poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład SOSW nr 1 w Bydgoszczy poprzez zmodernizowanie, przebudowę, remont i doposażenie 12 istniejących warsztatów i pracowni oraz adaptacji pomieszczeń i wyposażenie dla nowopowstałych warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego;
 • dostosowanie umiejętności 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład SOSW nr 1 w Bydgoszczy do potrzeb obecnego rynku pracy;
 • zwiększenie oferty edukacji zawodowej w SOSW o 2 zawody dostosowane do potrzeb rynku pracy czyli kelner w Technikum oraz florysta w Specjalnej Szkole Policealnej;
 • podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej w zakresie 13 warsztatów/pracowni do wymagań obowiązujących dla pracowni kształcenia zawodowego przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w branży.