Edukacyjne Projekty Infrastrukturalne

Logotyp - 2. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

„Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy”

Realizatorzy projektu:

  1. Departament Edukacji – Biuro Projektów Infrastrukturalnych
  2. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe

Priorytet: 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

Całkowity budżet projektu: 1 143 360,00, dofinansowanie z UE 1 029 024,00.

 

Zespół zarządzający:

  1. Magdalena Jankowska – Departamnet Edukacji, magdalena.jankowska@kujawsko-pomorskie.pl, 668 506 915;
  2. Monika Stepa – Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, m.stepa@braille.bydgoszcz.pl, 607 193 526.

Krótka charakterystyka:

Projekt pt. „Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy” otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 19/840/20  z dnia 20 maja 2020  r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt obejmie wsparciem grupę 50 uczniów niewidomych i słabo widzących od 17 do 24 r.ż, kształcących się w szkole branżowej oraz technikum i szkoły policealnej oraz 40 nauczycieli kształcących w powyższych szkołach należących do Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostaną zajęcia z doradztwa zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych poprzez dodatkowe kursy w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych w zawodzie: ślusarz, kelner, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz tyfloinformatyk, warsztaty kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego zawodowego, warsztaty kompetencji uniwersalnych na rynku pracy, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Stworzona zostanie nowa oferta edukacyjna w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy. Uczniowie będą brać udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego oraz zdobędą dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy. Zrealizowane zostaną staże zawodowe dla 50 osób.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni ślusarskiej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych w celu przygotowania warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wsparcie jest również skierowane do nauczycieli i pracodawców poprzez: podniesienie kwalifikacji przez 10 nauczycieli i instruktorów zawodu na kursach kwalifikacyjnych/szkoleniach. 30 nauczycieli odbędzie kursy lub szkolenia z różnych form wsparcia ukierunkowane na doskonalenie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy (certyfikaty). Zrealizowanych zostanie 15 szkoleń dla opiekunów stażu z ramienia zakładu pracy dot. poznania specyfiki funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących prowadzonych przez perypatologów i specjalistów, terapeutów pracujących w KP SOSW w Bydgoszczy. 

 

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli kształcenia zawodowego w KP SOSW w okresie od 1.04.2021 do 31.12.2022 r.